Om Kultsjön och fisket

Vår målsättning att värna och vårda vårt fina fjällfiskevatten i en ständig process av förbättrande åtgärder och andra viktiga insatser. Hjälp oss i vårt viktiga arbete genom att följa våra regler och visa hänsyn till människor, djur och natur i vistelsen kring sjön.

Fisksjukdomen PKD (Proliferativ njurinflammation) har påvisats i fångad fisk i Kultsjön. Vi ber fiskare att vara uppmärksamma på sjukdomstecken i fångad fisk och vid misstanke kontakta styrelsen eller fiskekortsförsäljare. Mer information finns på denna länk: 

Kultsjön tillhör upprinningsområdet för Ångermanälven. Sjösystemet  reglerades av Vattenfall under 1950-talet då både dammar och kraftverk byggdes ut. Stod färdigt 1959. Vattenkraftsutbyggnaden påverkar våra fiskevatten negativt på många sätt. I slutet av 1980-talet bildades Kultsjöns FVO i samråd med alla fastighetsägare med fiskerätt runt sjön. Då infördes nya förordningar och det långvariga arbetet påbörjades för att värna och vårda våra vatten och fiskebestånd. En fackla som vi bär vidare.
Målsättningen är att värna och vårda vårt fina fjällfiskevatten genom en ständig process av fiskebevarande åtgärder och andra viktiga insatser där våra fiskar ska skyddas under leken, värnas under livet och få ett värdigt avslut genom ett säkert och ansvarsfullt fiske. Lika viktigt är det att hålla rent och snyggt efter sjön. Plockar alla med sig sitt eget och andras skräp minskar vi risken att naturen skadas och lidande djur.
Senaste provfiske utfördes 2020 och det sker i intervaller på 5 år.

Lekfiskens värn och skydd
För att skydda den unika strömlekande rödingen under sin fortplantning är all vattenverksamhet i tillrinnande vattendrag till Kultsjön förbjuden årligen uder tiden 1 september fram till den 15 oktober. Överträdelser beivras!
Den viktigaste fiskebevarande åtgärden från Kultsjöns FVO sida är att freda fiskens fortplantning som absolut inte får störas eftersom det är grundstenen för den framtida fiskestammens överlevnad och välstånd.
Att skydda dessa vattendrag med grus- och sandbanker fyllda med rom och mjölke genom förbud så att de inte tillåts trampas eller sparkas sönder och därmed spolas bort med strömmen är avgörande i vårt arbete. Endast ett fåtal procent av all rom blir vuxna fiskar normalt sett och får inte bli färre för att någon av okunskap eller illvilja bryter mot dessa regler under denna tid.
Undvika smitta och sjukdom
Mäskning (mata, utfodra) fisk i Kultsjön är förbjudet, liksom införandet av främmande eller smittosamma ämnen som kan inverka negativt på den fina fiskepopulationen i sjön. Tänk även på risken med smittspridning vid användande av båtar och fiskeredskap som befunnit sig i smittade vatten.
Måsmask
Kultsjöns FVO vill stävja risken för måsmask i området. Därför förordar vi att ni gräver ner eller på annat sätt destruerar allt fiskrens och inte lämnar kvar det i naturen. Måsmasken bildas nämligen i symbios mellan mås och fisk. Vi vill stoppa detta kretslopp från att utvecklas vidare. Tack!
Mink och Mås
Vi uppmanar alla med jakträtt att minska mink och måspopulationen i området.

Fiskeregler
Lokala fiskebestämmelser för Kultsjöns fiskevårdsområde. – Gäller fr.o.m. 2012-01-01
Punkt  1.
– Fiskeförbud med fasta redskap och nät råder under tiden fr.o.m. 1 september. kl. 06.00 t.o.m. 30 sept. kl. 24.00. Gäller hela Kultsjön.
– Totalt fiskeförbud, inom avbojat område utanför Storbäcken, råder under den isfria delen av året.
– Totalt fiskeförbud vid Klimpfjäll, som omfattar Saxån/Storån, Lillån och Spegeldammen. Förbudet gäller tiden fr.o.m. 1 aug. kl. 06.00 t.o.m. 30 sept. kl. 24.00. Delen, som berör Kultsjön avbojas.
– Totalt fiskeförbud råder i Fatmomakkeviken väster om avbojning vid Svartbäcken. Förbudet gäller fr.o.m. 1 sept. kl. 06.00 t.o.m. 30 sept. Kl. 24.00.
– Totalt fiskeförbud i Ransarån från gångbron i Fatmomakke till landsvägsbron mellan Fatmomakke och Gikasjön fr.o.m. 1 sept. kl. 06.00 t.o.m. 15 okt. kl. 24.00.
– Totalt fiskeförbud i Satsån och dess mynning inom avbojning. Förbudet gäller fr.o.m. 1 aug. kl 06.00 t.o.m. 30 sept. kl. 24.00.
– Totalt fiskeförbud utanför Svartbäcken och Fiskonbäcken (från fallet) inom en radie av 300 m vid mynningen.
– Totalt fiskeförbud i alla tillrinnande vattendrag. Undantag för Ransarån upp till landsvägsbron och Saxån upp till kronlinan under lovlig tid.
– Totalt fiskeförbud 50 m uppströms och 100 m nedströms grunddammar.
– Nätfiskeförbud råder, under hela året, längst in i Rufsenviken väster om Släaholmen.
– Fiske från båt är förbjudet i Fatmomakke från bojmarkering/fiskegräns nedan gångbron och hela sträckan uppströms till landsvägsbron mellan Gikasjön och Kultsjön.
– Minimimått på fisk som fångas är för öring 30 cm och röding 20 cm. Insjön undantagen. Se punkt 3.
– Egen fångst är endast till för egen konsumtion.
– Mäskning med beteshöjande ämnen, typ fiskrom är förbjudet
– Trollingfiske är förbjudet i Kultsjön. Gäller hela sjön.
– För att skydda rödingen under lekperioden är all vattenverksamhet, som snorkling, paddling, m.m., förbjudet i Storbäcken, Svartbäcken, Ransarån och Saxån. Samt alla andra tillrinnande vattendrag inom FVO med lekfisk. Förbudet gäller årligen inom FVO under tiden f.o.m 1 september. t.o.m årets slut.
Punkt  2.
– Mantalsatt fastighet och dödsbon äger rätt att fiska med maximalt 15 nät i hela Kultsjön. Vintertid maximalt 10 nät (isnät). I flerägd fastighet samsas delägarna om det tillåtna nätantalet. Fastighetsägare med äganderätt i flera fastigheter får maximalt fiska med 15 nät eller 10 isnät.
– Procentuell fastighet äger rätt att fiska med maximalt 1 nät inom det egna skifteslagets vatten. Procentuell fastighetsägare med äganderätt i flera skifteslag får fiska med maximalt 1 nät.
– Mantalsatt fastighet äger rätt att fiska med maximalt 5 nät i Spegeldammen Klimpfjäll. Procentuell fastighet äger ej rätt att fiska med nät i Spegeldammen Klimpfjäll.
– Procentuell fastighet inom Grundfors skifteslag äger ej rätt att fiska med nät i Kultsjön.
Punkt  3.
I Insjön/Stensjön, Satsån, Satsbäcken och Krokbäckstjärnarna råder totalt nätfiskeförbud. Fångstbegränsning gäller inom detta område. Maximalt får 3 fiskar per dygn och fiskare fångas. Totalt fiskeförbud råder under leken från Insjön/Stensjön och uppströms Satsån under tiden 1 augusti kl. 06:00 till och med 30 september kl. 24.00 årligen.
Ortsbokort gäller även i Stensjön.
Punkt 4.
Fiskerättsbevis för mantalsatt fastighet, procentuell fastighet, mantalsatt fasighetsdelägare och procentuell fastighetsdelägare får utlånas till barn, föräldrar och sammanboende. Dubblett av fiskerättsbevis skall utfärdas.
Punkt  5.
Fisketillstånd erhåller fysisk person efter erlagd avgift och utkvitterat fiskerättsbevis.
Punkt  6.
Innehavare av fiskerättsbevis åläggs att iakttaga vad i F.V.O. stadgar och bestämmelser är föreskrivet, samt att vid fiske medföra och på anfordran uppvisa detta bevis för polismyndighet, tillsyningsman eller fiskerättsägare.
Punkt  7.
Nät som läggs inom Kultsjöns fiskevårdsområde får vara maximalt 30 m långa, maximalt 10 fot djupa samt med en minsta maskstorlek på 20 varv/aln.
Punkt 10.
Alla fasta fiskeredskap (hag/vakare för nät/isnät, ståndkrok, långrev m.m.) skall tydligt märkas med namn och fastighetsbeteckning. Är de omärkta eller otydbart märkta så tillvaratas de av fiskvårdsområdets bevakare och överlämnas till polismyndigheten.
Punkt 11.
Om fiskerättsägare på grund av sjukdom eller annat jämställt förhinder, inte kan ta upp sina fasta fiskeredskap skall det vara tillåtet att anlita annan person som hjälp. Fiskrättsägaren skall anmäla till F.V.O. styrelse vem som anlitats.
Punkt 12.
Fiskerättsägare med fiskerättsbevis äger rätt till krok- (sport-) fiske inom hela fiskevårdsområdet.
Punkt 13.
Lake får fiskas med lakstrut av alla som bor inom fiskevårdsområdet med fiskerätt/fiskekort. Lakstrutfiske får även bedrivas i Insjön/Stensjön och i Spegeldammen Klimpfjäll.
Punkt 14.
För varje avlivad mink inom fiskevårdsområdet utbetalas 300 kr och för varje avlivad mås utbetalas 50 kr. Att måsarna är fångade inom FVO skall intygas på särskild blankett av styrelseledamot. Blanketten lämnas till fiskevårdsområdets kassör.
Punkt 15.
Det är förbjudet att mäska med fiskrom eller andra delar av djur etc. från andra fiskevatten på grund av smittorisken för det egna fiskebeståndet.
Punkt 16.
Bevakningsorganisationen kommer att bedriva den bevakning som krävs för god tillsyn. Olovligt eller olaga fiske, som strider mot F.V.O. bestämmelser skall anmälas till tillsyningsman. Information till ordförande och styrelseledamot i byn skall snaras ske av tillsyningsmannen om vilka åtgärder, som vidtagits.

Vattenskoter i Kultsjön
I Vilhelmina kommun är vattenskoterkörning tillåtet endast I Vojmsjön. Vi rekommenderar information från följande länkar:
Länsstyrelsen Västerbotten – Om motortrafik i naturen och vattenskotrar
Polisen– Om vattenskotrar

Förbudstider
Fiskeförbud för fasta redskap gäller hela fvo under tiden fr.o.m. kl. 06:00 den 1 september t.o.m. den 30 september kl 24:00.
Krokfiske tillåts under lektid i Kultsjön från hösten 2016. Undantag är förbud inom avbojade fredningsområden samt hela Fatmomakkeviken väster om avbojning vid Svartbäcken.
Speciellt fiskeförbud gäller avbojat område vid Klimpfjäll för Dorronbäcken och Spegeldammen. Totalt fiskeförbud råder här fr.o.m. kl. 06:00 den 1 augusti t.o.m. den 30 september kl. 24:00.
Minimimått på öring 30 cm och röding 20 cm i hela området. Fisk med mindre mått bör släppas tillbaka av flera skäl, bl. a kvalitetsmässigt har den inte nått den höga kvalitet som den stora rödingen har, så genom denna åtgärd ökar möjligheten till bättre fångst.
Fredningsområden av tillrinnande vattendrag vid mynning inom en radie av 300 meter. Totalt fiskeförbud inom fredningsområden 1 augusti till och med 30 september årligen för följande sträckor: Saxån, Storbäcken, Svartsjöbäcken och Fiskonbäcken från fallet uppströms ner till Kultsjön. Fiskeförbud under lekperioden i Ransarån mellan broarna under tiden 1 september till och med 15 oktober. Totalt fiskeförbud från Insjön/Stensjön och uppströms Satsån under tiden 1 augusti kl.06.00 t.o.m 30 september kl. 24.00 årligen. Grunddammar har totalförbud 50 meter upp- och 100 meter nedströms.
Satsån med Krokbäckstjärnarna ingår i Kultsjöns FVO.
Tjärnarna närmast söder om Insjön/Stensjön är ej intagna i ovan nämnda lekfiskeförbud.
Trollingfiske är förbjudet inom Kultsjöns FVO. – I övrigt gäller allmänna och lokala bestämmelser.