Föreningen Kultsjöns FVO

Kultsjöns FVO bildades den 5 oktober 1988 och den förvaltas av Föreningen Kultsjöns fiskevårdsområde som företräder alla fastighetsägare runt Kultsjön med fiskerätt. Fastighetsägarna med fiskerätt upplåter vattnen för sportfiske genom försäljning av fiskekort och äger själva även rätten till nätfiske m.m.


Årsstämma 2022 genomfördes 26 mars i Saxnäs. Protokoll finns att läsa som pdf på denna länk:

Årsstämma protokoll 2022


STYRELSEN FÖR KULTSJÖNS FVO
Ordförande: Ivan Larsson, Ö Stornäs 070 3592261
Sekreterare: Annica Hed, Grundfors.
Kassör: Laila Hermansson, V Stornäs 070 6642750
Ordinarie ledamöter:
Görel Strandberg, Röberg. Tel: 070-627 17 12
Conny Larsson, Lövberg. Tel: 073-839 09 22
Joel Hermansson, V Stornäs.
Suppleanter, personliga:
Arne Strandberg, Röberg (Conny) Tel: 070-621 17 12
Bernt-Allan Andersson, Klimpfjäll (Annica) Tel: 070-337 47 24
Aino Svakko, Klimpfjäll (Görel) Tel: 070 399 05 30
Hans Holmberg, Saxnäs (Joel) Tel: 0706661668
Isak Eliasson, Saxnäs (Ivan)

Stadgar
Stadgar för fiskevårdsförening, som bildats enligt lagen
(1984:533) om fiskevårdsområden.
NAMN § 1
Föreningens namn är Föreningen Kultsjöns fiskevårdsområde.
OMFATTNING § 2
Föreningen förvaltar fisket i Kultsjöns fiskevårdsområde i Vilhelmina socken, och kommun, Västerbottens län.
Området består av fisket i de fastigheter som har fiskerätt i Kultsjön och de övriga vatten som redovisas på bifogad karta.
Området omfattar samfällt fiske inom Klimpfjäll, Storvall, Lövberg, Stornäs, Saxnäs och Grundfors skifteslag.
Samfällt fiske tillhörigt Grundfors 1:25 och 1:85 samt enskilt fiske inom Röberg 1:1 Kultsjölandet 1:1 och 1:2,
Fatmomakke 1:1 och Stornäs 5:1.1.3
Föreningens verksamhet skall omfatta allt fiske inom området.
SYFTE § 3
Föreningens syfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevården, att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen med beaktande av de föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att upplåta fiskerätt till allmänheten.
MEDLEM § 4
Medlem i föreningen är den som äger fastighet med fiskerätt i fiskevårdsområdet eller de
övriga brukare m fl. som avses i 3 § andra och tredje styckena lagen om fiskevårdsområden.
REGLER FÖR FISKET § 5  Ändrad 2006
Medlem får utöva sin fiskerätt inom fiskevatten, som tillhör det egna Skifteslaget eller den
egna fastigheten på det sätt, som fiskestämman beslutar.
Efter beslut på fiskestämman får medlem fiska även inom andra delar av fiskevårdsområdet
på det sätt, som stämman beslutar.
Hemmavarande barn äger rätt att fiska på samma villkor, som medlem.
§ 6
Föreningen skall upplåta fiske inom fiskevårdsområdet genom försäljning av fiskekort till allmänheten.
Beslut om upplåtelse får ej strida mot 8§ lagen om fiskevårdsområden.
Upplåtelsen kan avse allt fiske.
De närmare villkoren för försäljningen beslutas årligen på ordinarie fiskestämma.
UTTAXERING MM § 7
Uttaxering av bidrag från medlemmarna utöver avgift för fiskerättsbevis får ej ske.
§ 8
Medlem och jämställda, som bedriver fiske skall lösa fiskerättsbevis, som berättigar till
fiske inom det egna skifteslaget eller den egna fastigheten.
INKOMSTFÖRDELNING § 9
Av föreningens årliga behållna avkastning skall minst hälften användas till fiskevård, tillsyn eller annan
åtgärd, som kan gagna medlemmarnas intresse.
Inkomst som inte används eller fonderas för områdets räkning kan fördelas mellan medlemmarna.
Fördelning av överskott till medlemmarna skall ske enligt fiskerättsförteckning när fiskestämman beslutar därom.
BERÄKNING AV § 10  Ändrad 2010-02-26
RÖSTER Beslut på fiskestämma fattas med acklamation om inte omröstning begärs.
Röstning skall utövas personligen eller genom behörigt ombud.
Ombud får ej företräda mer än en medlem.
Vid omröstning har varje medlem en röst.
Om någon begär det skall omröstning ske efter delaktighet i fråga om beslut, som avser
omfattning av medlemmars fiske eller som rör föreningens ekonomiska verksamhet.
Ingen får rösta för mer än en femtedel av de på stämman företrädda röstetalet.
Medlemmars delaktighet i föreningens angelägenheter motsvarar den andel med vilken
respektive fastighet upptagits i fiskerättsförteckningen.
FISKESTÄMMA § 11
TID OCH PLATS Ordinarie fiskestämma skall hållas på den tid och ort, som föreningens
styrelse bestämmer, dock senast 31 mars.
Extra fiskestämma skall hållas då styrelsen finner sådan påkallad eller då extra
stämma skriftligen begärs av minst en tiondel av föreningens medlemmar.
Vid extra stämma får endast avgöras sådant ärende som angetts i kallelsen.
KALLELSE § 12  Ändrad 1998 och 2018-03-17
Kallelse till fiskestämma skall ske senast 2 veckor före stämman. (Ändrad 1998)
Om stämman skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från
det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras,
vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske.
Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade
räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.
Kallelse sker genom annons i Vilhelmina Aktuellt och på FVOs hemsida. (Ändrad 2018)
Medlem som hos styrelsen begärt att få skriftlig kallelse skall få sådan.
DAGORDNING § 13
Vid ordinarie fiskestämma skall följande ärenden behandlas:
Val av ordförande för stämman
Val av justeringsmän tillika rösträknare
Val av sekreterare på stämman
Anteckning av närvarande medlemmar och ombud samt beslut om röstlängd
Fastställande av dagordning
Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt
Styrelsens berättelse och revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Ersättning till styrelse och revisorer
Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt suppleanter
Val av revisorer och suppleanter
Utseende av valberedning
Framställning från styrelsen och motioner från medlemmar
Fråga om fiskets vård och bedrivande (fiskeplan) under kommande verksamhetsperiod samt villkor för upplåtelse
Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
Övriga frågor
Meddelande om var och när stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Beslut om röstlängd får anstå tills ärende uppkommer, som fordrar särskild röstlängd
MOTIONER § 14
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet.
Styrelsen skall bereda angivna motioner och hålla dem tillgängliga medlemmarna tillsammans
med förvaltningsberättelsen.
Motion som skall behandlas på ordinarie fiskestämma skall, för att kunna upptas på stämman, vara
styrelsens ordförande tillhanda senast 31 jan. före stämman.
PROTOKOLL § 15
Vid fiskestämma skall föras protokoll.
Protokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därmed hållas tillgängligt för
medlemmarna på plats, som meddelats på stämman.
När omröstning företas, skall till protokollet antecknas de omständigheter om rösträtt,
delaktighet, ombud mm som har betydelse för att avgöra resultatet av röstningen.
Eventuella reservationer skall antecknas.
STYRELSE § 16
För föreningen skall finnas en styrelse, som till 2/3 är bosatt i Kultsjödalen.
Den skall bestå av ordförande och högst 4 övriga ledamöter samt personliga suppleanter för dem.
VAL § 16
Styrelsen väljs vid ordinarie fiskestämma.
Ordförande i föreningen väljs av fiskestämman.
Vice ordförande utses inom styrelsen, som även i övrigt konstituerar sig själv.
Mandattiden för ordförande är ett år samt för övriga ledamöter och suppleanter två år.
Första gången val äger rum skall dock 4 ledamöter väljas för ett år.
UPPGIFTER § 18
Styrelsen skall företräda föreningen. Den förvaltar föreningens tillgångar, svarar för dess
angelägenheter och verkställer fiskestämmans beslut.
Om fisket upplåts till den som inte är medlem i föreningen får styrelsen föra talan om
ansvar och ersättning för brott mot det fiske, som föreningen upplåter.
Styrelsen får utöva fiskevårdområdets rätt enligt 40 § lagen (1950:596) om rätt till fiske att
som målsägande ange olovligt fiske till åtal samt vidare verka för beivrande av olaga fiske.
Det åligger styrelsen särskilt att
– till fiskestämman inkomma med förslag till regler för fiskets vård och bedrivande (fiskeplan)
– själv eller genom den som styrelsen utser utfärda och utlämna fiskekort för medlemmarna och för allmänheten.
– vidta eller verka för erforderliga åtgärder för ändamålsenlig fiskevård och tillsyn
– kalla fiskestämma
– bereda väckta motioner
– årligen till ordinarie fiskestämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi
– svara för att fiskerättsförteckningen hålls aktuell.
BESLUTFÖRHET § 19
Styrelsesammanträde skall anses behörigen utlyst om kallelse skett i enlighet med § 22. Även om inte kallelsen skett på detta sätt skall sammanträdet Anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig.
Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande.
Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta  röstade förenar sig. Vid lika frågor gäller den mening,
som ordföranden biträder.
RESERVATION § 20
Styrelseledamot som deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot beslutet i ärendet.
Sådan reservation skall anmälas i samband med beslutet.
PROTOKOLL §21
Vid styrelsens sammanträde skall föras protokoll. Det skall uppta datum, deltagande ledamöter och
suppleanter, kort beskrivning av respektive ärende, styrelsens beslut samt anförda reservationer.
Protokollet skall justeras av ordförande eller den som vid förfall för ordförande lett sammanträdet.
Tillägg; samt två justeringsmän, som utsetts vid mötestillfället.
KALLELSE MM § 22
Kallelse till styrelsesammanträdet skall innehålla uppgift om förekommande ärenden och tillställas
ledamöterna minst 14 dagar före sammanträdet.
Underrättelse om sammanträde om sammanträdet skall inom samma tid tillställas suppleanterna.
Ledamot som är förhindrad att närvara skall genast meddela ordförande detta.
Ordförande skall omedelbart kalla suppleant i ledamotens ställe.
Suppleant, som ej tjänstgör har rätt att närvara och yttra sig vid sammanträdet men har ej rösträtt.
FIRMATECKNING § 23
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör.
RÄKENSKAPSÅR § 24
OCH REVISION Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1/1-31/12 (kalenderår).
Räkenskaperna skall avlämnas till revisorerna senast 4 veckor efter räkenskapsårets utgång.
§ 25
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall medlemmarna på
ordinarie fiskestämma utse 2 revisorer och 2 suppleanter för dem. De väljs för ett år i taget.
Revisionsberättelse skall av revisorerna överlämnas till styrelsen senast 4 veckor före ordinarie fiskestämma.
Revisorerna får när som helst under verksamhetsåret ta del av protokoll, räkningar
och andra handlingar, som rör föreningens verksamhet.
ÖVERKLAGANDE § 26
AV BESLUT Om rätten att överklaga beslut på fiskestämma eller av föreningens styrelse finns
bestämmelser i 31 § lagen om fiskvårdsområden.
STADGEÄNDRING § 27
Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas vid två på varandra följande fiskestämmor,
varav minst en ordinarie. För beslut om ändring av stadgarna i de hänseenden som anges i18 §
lagen om fiskevårdsområden, d v s stadgarnas §§ 1-10, erfordras prövning av länsstyrelsen.
I sådant fall behövs inte mer än ett stämmobeslut.
UPPLÖSNING § 28
Föreningen kan upplösas genom beslut av länsstyrelsen. Bestämmelser om förfarandet samt
fördelning av föreningens tillgångar finns i lagen om fiskevårdsområden.
ANTAGANDE AV § 29
STADGARNA Dessa stadgar har antagits vid fiskestämma den 17 december 1988.
FASTSTÄLLANDE § 30
STADGARNA Fiskevårdsområdet har bildats genom beslut av länsstyrelsen i AC län, den 5 okt
1988. Länsstyrelsen har därvid fastställt §§ 1-10 i dessa stadgar.

PERSONUPPGIFTSPOLICY
I enighet med EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulalation (GDPR)
Fr.o.m. den 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning om behandling av personuppgifter, GDPR. Förordningen som ersätter PUL, innebär ökade krav på information och dokumentation och den som bryter mot reglerna riskerar mycket höga sanktionsavgifter. Som personuppgifter räknas alla uppgifter om levande personer, även bilder. Föreningen måste ha rättslig grund för att hantera personuppgifter. En rättslig grund är att föreningen har berättigat intresse av att samla in medlemmarnas uppgifter.
1. Föreningens syfte med lagring av personuppgifter
Föreningens syfte med insamling av personuppgifter ligger inom ramen för berättigade skäl. Delägarna har själva ålagt föreningen via årsstämman att upprätthålla de normala och grundläggande åtaganden som krävs för en fungerande fiskeförening. Något som ligger helt i linje med alla inblandades intressen.
2. Samtycke
För att få lagra uppgifter om personer måste samtycke lämnas. I och med att våra fastighetsägare med fiskerätt i Kultsjöns FVO har ett stort ekonomiskt egenintresse samt själva har rösträtt vid årsstämman betraktar föreningen det hela som legitima skäl och allt fortlöper som vanligt tills någon begär annat. Detta gäller även mindre, tillfälliga arbeten såsom fiskebevakning, underhåll, fiskekortsförsäljning etc.
Kultsjöns FVO kommer att begära in skriftligt samtycke från styrelsemedlemmar och andra funktionärer som med uppgifter på namn, adress, e-post och telefonnummer ska publiceras på föreningens hemsida. Föreningen begär även in skriftligt samtycke från personer som förekommer på bild på vår hemsida.
3. Vilka personuppgifter kan finnas hos föreningen och varför?
I Kultsjöns FVO kan fiskerättsägarnas fastighetsnummer, skattetal och postadress finnas registrerade. Hemsidan kan innehålla uppgifter om namn, e-post och tele nr på styrelsemedlemmar och funktionärer. Dessa uppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lagar och förordningar mot myndigheter och delägare vad gäller informationsutbyte, fakturor och övriga ärenden etc.
Vi samlar bara in de uppgifter som krävs för att kunna genomföra våra skyldigheter, förpliktelser och åtaganden och enbart de som behövs för ändamålet. Uppgifterna kan vara lämnade direkt av Dig eller inhämtade från officiella register såsom Lantmäteriet, Skatteverket eller andra adressregister etc.
4. Var finns personuppgifterna?
Personuppgifter rörande respektive fastighetsägares fiskerätt finns hos samtliga styrelsemedlemmar,  suppleanter samt fiskebevakare.  Övriga personuppgifter såsom fakturor, anställningsuppgifter etc. finns hos kassören under aktuell tid. Personuppgifter på hemsidan för Kultsjöns FVO finns hos ordföranden, tillika ansvarig för densamma.
5. Hur länge sparas personuppgifterna?
Uppgifterna raderas när de inte längre behövs. Lagringstiden kan variera beroende på våra skyldigheter inför våra delägare och enligt lag eller beroende på vad uppgifterna används till.
6. Medlemmarnas rättigheter
Föreningen Kultsjön FVO är personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter och den hanterar och ansvarar för att personuppgifterna behandlas korrekt och enligt lag. Fastighetsägare med fiskerätt har rätt att när som helst kontakta föreningen för att få veta vilka uppgifter som finns. De har även rätt att få sina uppgifter ändrade eller borttagna ur registret. Eventuella klagomål ställs direkt till Kultsjöns FVO.
Tillsynsmyndighet för GDPR är Datainspektionen.

Årsmötesprotokoll 2021

Tid: Lördag 21 augusti 2021 kl. 10.00

Plats: Saxnäsgården, Saxnäs

Styrelsens tillförordnade ordförande Laila Hermansson hälsade medlemmarna välkomna och

förklarade årsstämman öppnad.

1. Val av ordförande för stämman

Till ordförande för mötet valdes Laila Hermansson.

2. Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare valdes Annica Hed.

3. Val av två justerare tillika rösträknare för stämman

Att jämte ordförande justera protokollet, samt verka som rösträknare, valdes

Anders Westlin och Carina Olofsson.

4. Anteckning om närvarande medlemmar och ombud samt beslut om röstlängd

Årsmötesdeltagarna antecknades i särskild röstlängd i lokalen.

Årsstämman beslutade att godkänna förfarandet.

5. Fastställande av dagordning

Tillägg av ärende under punkt 16 av Carina Olofsson, samt en information av Conny Larsson under punkt 17. Årsstämman beslutade godkänna dagordningen.

6. Frågan om kallelse till stämman skett stadgeenligt

Ordförande redogjorde för kallelsen som stått i två annonser i Vilhelmina aktuellt samt på hemsida. Årsstämman beslutade att godkänna kallelsen.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse. Revisorernas berättelse.

Styrelsens berättelse föredrogs av Laila Hermansson. Bil. 1

Ekonomisk redogörelse föredrogs av Laila Hermansson i kassörs frånvaro. Bil. 2

Revisorernas berättelse föredrogs av Laila Hermansson. Bil. 3

En totalsumma av båthusbygget efterfrågades av årsstämman. Utifrån 2019 och 2020 ekonomiska redovisningar, med bygdemedelsbidrag borträknat, räknar ordförande denna summa till 364 348 kr. Eftersom båthusets kostnader löper över 3 år (beräknas färdigt 2021) kan man i dagsläget inte redovisa det slutgiltiga totalbeloppet.

Beslöts att godkänna föredragningarna.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsstämman beslutadeenhälligt att bevilja styrelsen och räkenskapsföraren ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

9. Ersättning till styrelse och revisorer.

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

10. Val av styrelseordförande för 1 år

Valberedningen föreslår Ivan Larsson, Stornäs.

Årsstämman beslutadeenligt valberedningens förslag.

1:2. Val av ledamöter för 2 år

Valberedningen föreslår:

– Conny Larsson, Lövberg

– Görel Strandberg, Röberg

– Isak Eliasson, Saxnäs (Väljs på 1 år för att komma i takt med ledamöters intervall på 2 år)

Årsstämman beslutadeenligt valberedningens förslag.

2:2. Val av personliga suppleanter 2 år

Valberedningen föreslår:

– Laila Hermansson, Stornäs 1 år (Ivan)

– Aino Svakko, Klimpfjäll 2 år (Görel)

– Arne Strandberg, Röberg 2 år (Conny)

– Hans Holmberg, Saxnäs 1 år (Isak)

Fråga från Kjell Dahlberg om nödvändigheten av personliga suppleanter och en eventuell stadgeändring. Ses över av styrelsen.

Årsstämmanbeslutadeenligt valberedningens förslag.

Kassör Laila Gavelin tjänstgör året ut och valberedningen hade till årsmötet ingen efterträdare att föreslå.

11. Val av revisorer och suppleanter 1 år.

Valberedningen föreslår som revisorer 1 år:

– Bo Lennart Olofsson, Stornäs

– Bo Desén

Revisorsuppleanter 1 år:

– Barbro Hoppman (Bo)

– Gunnar Skoglund, Dorotea (Bo Lennart)

Årsstämman beslutadeenligt valberedningens förslag.

12. Utformning av valberedning

Till ordinarie ledamöter i valberedningen 1 år föreslogs:

-Veronica Persson

– Patrik Näslund

– Joel Hermansson sammankallande

Årsstämman beslutadeenligt förslaget.

13. Framställning från styrelsen och motioner från medlemmarna

Inga förslag från styrelsen eller motioner från medlemmar fanns att behandla.

14. Fråga om fiskets vård och bedrivande (fiskeplan) under kommande verksamhetsperiod samt villkor för upplåtelse

Fiskeplanen för 2021 föredrogs av Laila Hermansson. Bil. 4

Önskemål om att karta över Kultsjön med gapakojor utmärkta läggs på hemsidan. Webbansvarig ordnar detta.

Omkullblåsta gapakojor är inte åtgärdade, styrelsen gör nya försök.

Beslöts att godkänna fiskeplanen.

15. Styrelsens förslag till utgifts-och inkomststat samt debiteringslängd.

Styrelsen har utarbeta ett budgetförslag för 2021, som föredrogs av Laila Hermansson. Bil. 5

Årsstämman beslöt att godkänna förslaget.

16. Komplettering av lokala bestämmelser – vattenskoterkörning

– Vattenskoterkörning förekommer i ökande grad i Kultsjön. Styrelsen vill därför komplettera lokala bestämmelser med ett förbud samt ser behovet av att informera allmänheten bättre. Inlägg av Anders Westlin och Conny Larsson.

Förslag från Carina Olofsson att förtydliga text på föreningens hemsida genom att länka till berörda myndigheters information om vattenskoterkörning, samt att inte ändra lokala bestämmelser utan bevaka frågan vidare. Beslöts att följa Carina Olofssons förslag.

– I den version av lokala bestämmelser som finns på hemsidan står under punkt 4 ordet ”hemmavarande”, fiskerättsbevis får utlånas till hemmavarande barn, föräldrar och sammanboende. Tidigare formulering har varit till barn, föräldrar och sammanboende. Carina Olofsson ställer frågan om ”hemmavarande” är en felskrivning eller om nytt beslut har tagits. Styrelsen ser över frågan och uppdaterar därefter hemsidans text.

– En missvisande skylt vid Insjön om fiskeförbud påpekas av årsmötesdeltagare. Skylten kan misstolkas att gälla hela Insjön och bör förtydligas med de områden som förbudet gäller. Styrelsen ser över detta.

17. Övriga frågor.

– Conny Larsson förevisar frigolitrester från Kultsjöluspen som kommer från övergivna flytbryggor. Vilhelmina kommun har inte agerat och Conny Larsson har därför vidtalat Länsstyrelsen. Årsstämman ser behov av allmän städning av Kultsjöns stränder.

– Önskemål från Anders Westlin om båtplatser eller bryggor vid utflyktsmål runtom Kultsjön. Styrelsen tar med sig förslaget.

– Fråga om fisketillsynsutbildning. Ordförande informerar att utbildning meddelats ska ske under vintern. Berörda fiskebevakare har dispens.

– Önskemål om medlemsträffar i föreningen.

– Förslag om en arbetsgrupp i föreningen som kan utföra praktiska arbeten mot ersättning. Eventuellt fiskebevakare. Styrelsen tar förslaget med sig.

– Bojar från Fatmomakke som förvaras hos Laila Hermansson flyttas till båthuset.

– Fråga om att markera ut grunder och farliga stenar i Kultsjön som varning. Styrelsen tar frågan vidare.

– Behov av att uppdatera karta med isvarningar på hemsidan. Styrelsen ser över detta.

– Ordförande informerar att föreningens släpvagn som varit ute till försäljning fick tre anbud som öppnades av styrelsen före årsmötet. Släpvagnen såldes med högsta bud till CM Fjällbygg.

– Ordförande avtackar kassör Laila Gavelin (frånvarande) och ledamot Sune Elebro (frånvarande) samt revisor Kjell Dahlberg och suppleant Inger Edin för lång och trogen tjänst. Applåd och present delades ut.

18. Meddelande om var och när stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Årsmötesprotokollet hålls tillgängligt hos styrelseordföranden samt på hemsidan

från och med 2021-09-04

19. Avslutning

Ordförande Laila Hermansson avslutade årsmötet och tackade deltagarna för ett

väl genomfört möte. Föreningen bjuder deltagarna på lunch efter mötet.


Underskrifter och justering

Saxnäs 2021-08-26