Kultsjöns Fiskevårdsområde
Årsmötesprotokoll 2016


Tid: Lördagen den 9 april 2016.
Plats: Mountain Lodge Saxnäs


Styrelsens ordförande, Ivan Larsson, hälsade medlemmarna välkomna och förklarade
årsmötet öppnat.


1. Ordförande för mötet.
Till ordförande för mötet valdes Ivan Larsson.


2. Protokolljustering.
Att jämte ordförande justera protokollet, samt verka som rösträknare, valdes Carina
Olofsson och Laila Hermansson.


3. Sekreterare
Till sekreterare valdes Hans Einarsson.


4. Anteckning om närvaro och rösträtt
Årsmötesdeltagarna antecknades i särskild röstlängd i anslutning till mötets öppnande.
Årsmötet beslutade att godkänna förfarandet.


5. Dagordning.
Efter föredragning av dagordning beslutade årsmötet godkänna den.


6. Kallelse
Ivan Larsson redogjorde för kallelsen. Årsmötet beslutade att godkänna kallelsen.


7. Styrelsens och revisorernas berättelse.
Styrelsens berättelse föredrogs av Ivan Larsson. Bil. 1
Ekonomisk redogörelse föredrogs av Ivan Larsson. Bil. 2
Revisorernas berättelse föredrogs av Bo-Lennart Olofsson. Bil. 3

 

8. Beslut om ansvarsfrihet.
Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen och räkenskapsföraren ansvarsfrihet för verksamhetsåret.


9. Ersättning till styrelse och revisorer.
Valberedningen föreslår oförändrade arvoden. Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.


10. Val av ordförande.
Valberedningen föreslår Kenneth Fjällström Fatmomakke.
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.
1:2. Val av ledamöter.
Valberedningen föreslår:
-Hans Einarsson, Storvall för en tid av 2 år
-Sune Elebro, Saxnäs för en tid av 2 år
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.
2:2. Val av personliga suppleanter.
Valberedningen föreslår:
-Laila Hermansson, Stornäs för en tid av 1 år.(Kenneth)
-Annika Hed för en tid av 2 år.(Hans)
-Inger Edin, Saxnäs för en tid av 2 år.(Sune)

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.


11. Val av revisorer och suppleanter.
Valberedningen föreslår:
- Bo Lennart Olofsson, Stornäs
- Kjell Dahlberg, Storvall
som revisorer för en tid av ett år
- Aino Svakko, Klimpfjäll
- Tony Hermansson, Stornäs
som revisorssuppleanter för en tid av ett år.
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.


12. Val av valberedning.
Till ordinarie ledamöter i valberedningen föreslogs:
- Anita Fjällström sammankallande
- Patrik Näslund
- Joel Hermansson
Årsmötet beslutade enligt förslaget.

13. Redovisning av provfiske

Ivan Larsson redovisade förra årets provfiske. Antalet öringar har ökat. Medelvikten på
rödingen har ökat något.
Styrelsen föreslår att provfisket utökas till vart 5:e år
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag med tillägg att styrelsen kan återgå till vart
3:e år om det skulle behövas.


14. Styrelsens förslag och motioner.
Inga motioner fanns att behandla. Styrelsen föreslår att krokfiske tillåts under
lekförbudstiden och att man bojar av Fatmomakkeviken strax öster om Svartbäcken.
Övrig avbojning blir som förut. Beslöts att bifalla styrelsens förslag.
Östen Stenlund undrar om det inte är dags att göra en utdelning av överskottet.


15. Fiskeplan.
Verksamhetsplan för 2016 har utarbetats av styrelsen. Bil. 6
Beslöts att godkänna planen.


16. Utgifts och inkomststat.
Styrelsen har utarbeta ett budgetförslag för 2016. Bil. 7
Stämman beslöt att godkänna förslaget samt att ge styrelsen i uppdrag att utarbeta
ett förslag till utdelning, som skall presenteras till årsstämman 2017.


17. Övriga frågor.
Inga övriga frågor fanns att behandla.

18. Årsmötesprotokoll
Årsmötesprotokollet hålls tillgängligt hos styrelseordföranden från 2016-04-23.


19. Avslutning
Ordförande Ivan Larsson avslutade årsmötet och tackade deltagarna för ett
väl genomfört möte.


Underskrifter och justering
Storvall den 2016-04-09____________________________ __________________________
Hans Einarsson                                      Ivan Larsson
sekreterare                                              ordförande
___________________________ ___________________________
Carina Olofsson                                      Laila hermansson
justerare                                                    justerare

 


 A

 

C

 


 

 

Kultsjöns Fiskevårdsområde

 

Årsmötesprotokoll

2018

 

 

Tid: Lördagen den 17 mars 2018.

Plats: Marsfjäll Mountain Lodge i Saxnäs

 

Styrelsens ordförande, Kenneth Fjällström, hälsade medlemmarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

 

1. Ordförande för mötet.

                     Till ordförande för mötet valdes Laila Hermansson.

2. Protokolljustering.

Att jämte ordförande justera protokollet, samt verka som rösträknare, valdes

Carina Olofsson och Joel Hermansson.

3. Sekreterare

Till sekreterare valdes Hans Einarsson.

4. Anteckning om närvaro och rösträtt

Årsmötesdeltagarna antecknades i särskild röstlängd vid mötets öppnande. Bil. 1

Årsmötet beslutade att godkänna förfarandet.                                  

                                                                                  

5. Dagordning.

Efter föredragning av dagordning beslutade årsmötet godkänna den.

6. Kallelse    

Kenneth Fjällström redogjorde för kallelsen. Årsmötet beslutade att godkänna kallelsen.

7. Styrelsens och revisorernas berättelse.

                    Styrelsens berättelseföredrogs av Kenneth Fjällström. Bil. 2

                    Ekonomisk redogörelse föredrogs av Laila Hermansson. Bil. 3

                    Revisorernas berättelse föredrogs av Bo-Lennart Olofsson. Bil. 4     

                    Beslöts att godkänna föredragningarna.   

    

8. Beslut om ansvarsfrihet.

Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen och räkenskapsföraren ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

 

9. Ersättning till styrelse och revisorer.

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden.

                    Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

                     

10. Val av ordförande för 1 år.

                   Valberedningen föreslår Kenneth Fjällström Fatmomakke.

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

                     

1:2. Val av ledamöter för 2 år.

                      Valberedningen föreslår:

                      -Hans Einarsson, Storvall.

                      -Sune Elebro, Saxnäs.

   Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

2:2. Val av personliga suppleanter.

                       Valberedningen föreslår:

                      -Laila Hermansson, Stornäs  1 år (Kenneth)

                      -Annica Hed, Grundfors         2 år (Hans)      

  -Inger Edin, Saxnäs               2 år (Sune)

 

   Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

11. Val av revisorer och suppleanter.

                    Valberedningen föreslår:

- Bo Lennart Olofsson, Stornäs

- Kjell Dahlberg, Storvall

   som revisorer för en tid av ett år

                    - Aino Svakko, Klimpfjäll

- Gunnar Skoglund, Dorotea

som revisorsuppleanter för en tid av ett år.

                     

                    Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

12. Val av valberedning.

Till ordinarie ledamöter i valberedningen föreslogs:

- Anita Fjällström sammankallande

- Patrik Näslund

- Joel Hermansson

för en tid av ett år.

                    Årsmötet beslutade enligt förslaget.

 

13. Styrelsens förslag och motioner.                                                                                              

Inga motioner fanns att behandla.

Styrelsen föreslår att§12 i stadgarna ändras till:

Kallelse sker genom annons i Vilhelmina Aktuellt och på F.V.O.s hemsida.

Medlem som hos styrelsen begärt att få skriftlig kallelse skall få sådan.

Beslöts att godkänna förslaget, varför §12 i stadgarna kommer att ändras.

Styrelsen föreslår att fiskekortspriserna justeras enligt följande:

- Dygnskort från 60 kr till 80 kr/dygn’

- 3-dygskort från 150 kr till 200 kr

- Veckokort från 280 kr till 350 kr/vecka

- Årskort 1 person från 600 kr till 700 kr/år.

- Årskort familj från 700 kr till 800 kr/år

- Gruppkort tas bort.

- Ortsbokort 300 kr/år. Oförändrat.

 

Beslöts att godkänna förslaget, som träder i kraft den 2019-01-01.

 

Styrelsen föreslår att totalt fiskeförbud införs från Insjön och uppströms Satsån

Under tiden 20 aug. kl. 06.00 t.o.m. 20 sept. kl. 06.00 årligen.

 

Beslöts att godkänna förslaget.               

 

14. Fiskeplan.

                    Fiskeplanen för 2018 föredrogs av Kenneth Fjällström. Bil. 5

Beslöts att godkänna fiskeplanen.

                     

15. Utgifts och inkomststat.

                      Styrelsen har utarbeta ett budgetförslag för 2018, som föredrogs av

                      Laila Hermansson. Bil. 6

                      Förtydligande gjordes av den ekonomiska redovisningen under denna punkt.

  Stämman beslöt att godkänna förslaget.

 

16. Övriga frågor.

Kenneth Fjällström redogjorde för skyltning, som har gjorts i vindskydden

.

17. Årsmötesprotokoll

                    Årsmötesprotokollet hålls tillgängligt hos styrelseordföranden samt på hemsidan

från och med 2018-04-01.

18. Avslutning

                     Ordförande Laila Hermansson avslutade årsmötet och tackade deltagarna för ett

                     väl genomfört möte.

 

Underskrifter och justering

Storvall den 2018-03-17

____________________________                                           __________________________

Hans Einarsson                                                                          Laila Hermansson

sekreterare                                                                                ordförande

___________________________                                             ___________________________

Carina Olofsson                                                                          Joel Hermansson

justerare                                                                                     justerare