Kultsjöns Fiskevårdsområde
Årsmötesprotokoll 2016


Tid: Lördagen den 9 april 2016.
Plats: Mountain Lodge Saxnäs


Styrelsens ordförande, Ivan Larsson, hälsade medlemmarna välkomna och förklarade
årsmötet öppnat.


1. Ordförande för mötet.
Till ordförande för mötet valdes Ivan Larsson.


2. Protokolljustering.
Att jämte ordförande justera protokollet, samt verka som rösträknare, valdes Carina
Olofsson och Laila Hermansson.


3. Sekreterare
Till sekreterare valdes Hans Einarsson.


4. Anteckning om närvaro och rösträtt
Årsmötesdeltagarna antecknades i särskild röstlängd i anslutning till mötets öppnande.
Årsmötet beslutade att godkänna förfarandet.


5. Dagordning.
Efter föredragning av dagordning beslutade årsmötet godkänna den.


6. Kallelse
Ivan Larsson redogjorde för kallelsen. Årsmötet beslutade att godkänna kallelsen.


7. Styrelsens och revisorernas berättelse.
Styrelsens berättelse föredrogs av Ivan Larsson. Bil. 1
Ekonomisk redogörelse föredrogs av Ivan Larsson. Bil. 2
Revisorernas berättelse föredrogs av Bo-Lennart Olofsson. Bil. 3

 

8. Beslut om ansvarsfrihet.
Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen och räkenskapsföraren ansvarsfrihet för verksamhetsåret.


9. Ersättning till styrelse och revisorer.
Valberedningen föreslår oförändrade arvoden. Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.


10. Val av ordförande.
Valberedningen föreslår Kenneth Fjällström Fatmomakke.
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.
1:2. Val av ledamöter.
Valberedningen föreslår:
-Hans Einarsson, Storvall för en tid av 2 år
-Sune Elebro, Saxnäs för en tid av 2 år
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.
2:2. Val av personliga suppleanter.
Valberedningen föreslår:
-Laila Hermansson, Stornäs för en tid av 1 år.(Kenneth)
-Annika Hed för en tid av 2 år.(Hans)
-Inger Edin, Saxnäs för en tid av 2 år.(Sune)

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.


11. Val av revisorer och suppleanter.
Valberedningen föreslår:
- Bo Lennart Olofsson, Stornäs
- Kjell Dahlberg, Storvall
som revisorer för en tid av ett år
- Aino Svakko, Klimpfjäll
- Tony Hermansson, Stornäs
som revisorssuppleanter för en tid av ett år.
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.


12. Val av valberedning.
Till ordinarie ledamöter i valberedningen föreslogs:
- Anita Fjällström sammankallande
- Patrik Näslund
- Joel Hermansson
Årsmötet beslutade enligt förslaget.

13. Redovisning av provfiske

Ivan Larsson redovisade förra årets provfiske. Antalet öringar har ökat. Medelvikten på
rödingen har ökat något.
Styrelsen föreslår att provfisket utökas till vart 5:e år
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag med tillägg att styrelsen kan återgå till vart
3:e år om det skulle behövas.


14. Styrelsens förslag och motioner.
Inga motioner fanns att behandla. Styrelsen föreslår att krokfiske tillåts under
lekförbudstiden och att man bojar av Fatmomakkeviken strax öster om Svartbäcken.
Övrig avbojning blir som förut. Beslöts att bifalla styrelsens förslag.
Östen Stenlund undrar om det inte är dags att göra en utdelning av överskottet.


15. Fiskeplan.
Verksamhetsplan för 2016 har utarbetats av styrelsen. Bil. 6
Beslöts att godkänna planen.


16. Utgifts och inkomststat.
Styrelsen har utarbeta ett budgetförslag för 2016. Bil. 7
Stämman beslöt att godkänna förslaget samt att ge styrelsen i uppdrag att utarbeta
ett förslag till utdelning, som skall presenteras till årsstämman 2017.


17. Övriga frågor.
Inga övriga frågor fanns att behandla.

18. Årsmötesprotokoll
Årsmötesprotokollet hålls tillgängligt hos styrelseordföranden från 2016-04-23.


19. Avslutning
Ordförande Ivan Larsson avslutade årsmötet och tackade deltagarna för ett
väl genomfört möte.


Underskrifter och justering
Storvall den 2016-04-09____________________________ __________________________
Hans Einarsson                                      Ivan Larsson
sekreterare                                              ordförande
___________________________ ___________________________
Carina Olofsson                                      Laila hermansson
justerare                                                    justerare

 


 A

 

C