Kultsjöns Fiskevårdsområde

 

Årsmötesprotokol

2020

 

 

Kultsjöns Fiskevårdsområde

Årsmötesprotokoll 2020

Tid: Söndag 15 november 2020
Plats: Saxnäsgården, Saxnäs

Styrelsens ordförande, Kenneth Fjällström, hälsade medlemmarna välkomna och
förklarade årsmötet öppnat. Mötet genomförs med rådande riktlinjer från Folkhälsomyndigheten vad gäller covid-19.

1. Ordförande för stämman

Till ordförande för mötet valdes Laila Hermansson.

2. Sekreterare för stämman
Till sekreterare valdes Annica Hed.

3. Val av justerare tillika rösträknare
Att jämte ordförande justera protokollet, samt verka som rösträknare, valdes
Görel Strandberg och Sune Elebro.

4. Anteckning om närvarande medlemmar och ombud samt beslut om rösträtt

Årsmötesdeltagarna antecknades i särskild röstlängd i lokalen. Bil. 1
Årsmötet beslutade att godkänna förfarandet.

5. Fastställande av dagordning

Efter föredragning av dagordning beslutade årsmötet godkänna den.

6. Kallelse

Kenneth Fjällström redogjorde för kallelsen som stått i två annonser i Vilhelmina aktuellt samt på hemsida. Utöver detta annonserades årsstämman i våras med det ursprungliga datum som fick skjutas upp till dagens datum med anledning av covid-19. Årsmötet beslutade att godkänna kallelsen.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse. Revisorernas berättelse.

Styrelsens berättelse föredrogs av Kenneth Fjällström. Bil. 2
Ekonomisk redogörelse föredrogs av Kenneth Fjällström i kassörs frånvaro. Bil. 3
Revisorernas berättelse föredrogs av Kenneth Fjällström i revisorers frånvaro. Bil. 4

Beslöts att godkänna föredragningarna.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen och räkenskapsföraren ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

9. Ersättning till styrelse och revisorer.

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden.
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

10. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt suppleanter

Valberedningen föreslår Kenneth Fjällström Fatmomakke.

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

1:3. Val av ledamöter för 2 år.

Valberedningen föreslår:

-Sune Elebro, Saxnäs
-Annica Hed, Saxnäs

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

2:3. Val av personliga suppleanter.

Valberedningen föreslår:

-Laila Hermansson, Stornäs 1 år (Kenneth)
-Bernt-Allan Andersson, Klimpfjäll 2 år (Hans)
-Inger Edin, Saxnäs 2 år (Sune)

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

11. Val av revisorer och suppleanter.

Valberedningen föreslår som revisorer 1 år:

- Bo Lennart Olofsson, Stornäs
- Kjell Dahlberg, Storvall

Revisorsuppleanter 1 år:

-Barbro Hoffman (Kjell)
-Gunnar Skoglund, Dorotea (Bo Lennart)

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

12. Utseende av valberedning

Till ordinarie ledamöter i valberedningen 1 år föreslogs:

-Veronica Persson
- Patrik Näslund
- Joel Hermansson sammankallande

Årsmötet beslutade enligt förslaget.

13. Framställning från styrelsen och motioner från medlemmarna

Inga förslag från styrelsen eller motioner från medlemmar fanns att behandla.

14. Fråga om fiskets vård och bedrivande (fiskeplan) under kommande verksamhetsperiod samt villkor för upplåtelse

Fiskeplanen för 2020 föredrogs av Kenneth Fjällström. Bil. 5

Beslöts att godkänna fiskeplanen.

15. Styrelsens förslag till utgifts-och inkomststat samt debiteringslängd.

Styrelsen har utarbeta ett budgetförslag för 2020, som föredrogs av Kenneth Fjällström. Bil. 6
Stämman beslöt att godkänna förslaget.

16. Övriga frågor.

Kenneth Fjällström informerade om gapakoja vid Lysenbäcken som blåst upp och ned sedan en tid tillbaka. Föreningen arrenderar tomt av Länsstyrelsen. Förslag att Joel Hermansson undersöker möjligheter att flytta gapakoja till bättre plats där den nyttjas mer, om skicket tillåter. Joel informerar styrelsen vidare i ärendet.
.
17. Meddelande om var och när stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Årsmötesprotokollet hålls tillgängligt hos styrelseordföranden samt på hemsidan
från och med 2020-12-01

18. Avslutning

Ordförande Laila Hermansson avslutade årsmötet och tackade deltagarna för ett
väl genomfört möte.

Underskrifter och justering

Saxnäs 2020-11-18

____________________________ __________________________
Annica Hed                                   Laila Hermansson
sekreterare                                   ordförande

___________________________ ___________________________
Görel Strandberg                          Sune Elebro
justerare                                      justerare

 

 

 

Årsmötesprotokoll

2019

                                                                 

  

Tid: Lördagen den 16 mars 2019.  

Plats: Klimpfjällsgården i Klimpfjäll

 

Styrelsens ordförande, Kenneth Fjällström, hälsade medlemmarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

 

1. Ordförande för mötet.

                      Till ordförande för mötet valdes Laila Hermansson.

 

2. Protokolljustering.

Att jämte ordförande justera protokollet, samt verka som rösträknare, valdes

 

Anita Fjällström och Joel Hermansson.

 

3. Sekreterare

 

Till sekreterare valdes Hans Einarsson.

 

4. Anteckning om närvaro och rösträtt

  

Årsmötesdeltagarna antecknades i särskild röstlängd vid mötets öppnande. Bil. 1

 

Årsmötet beslutade att godkänna förfarandet.                                                                                    

 

5. Dagordning.

           

Efter föredragning av dagordning beslutade årsmötet godkänna den.

 

6. Kallelse    

 

Kenneth Fjällström redogjorde för kallelsen. Årsmötet beslutade att godkänna kallelsen.

 

7. Styrelsens och revisorernas berättelse.

 

                      Styrelsens berättelseföredrogs av Kenneth Fjällström                        Bil. 2

 

                      Ekonomisk redogörelse föredrogs av Laila Gavelin.                           Bil. 3

 

                      Revisorernas berättelse föredrogs av Bo-Lennart Olofsson.               Bil. 4

                      

Beslöts att godkänna föredragningarna.  

 

8. Beslut om ansvarsfrihet.

   

Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen och räkenskapsföraren

ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

 

 

9. Ersättning till styrelse och revisorer.

 

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden.

 

                Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

                     

10. Val av ordförande för 1 år.

 

               Valberedningen föreslår Kenneth Fjällström Fatmomakke.

 

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

                     

1:3. Val av ledamöter för 2 år.

 

                      Valberedningen föreslår:

 

                      -Conny Larsson, Lövberg.

                      -Görel Strandberg, Röberg.

 

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

 

2:3. Val av personliga suppleanter.

 

                      Valberedningen föreslår:

 

                      -Laila Hermansson, Stornäs 1 år(Kenneth)

-Aino Svakko, Klimpfjäll2 år(Conny)       

-Arne Strandberg2 år(Görel)

 

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

 

3:3 Val av kassör för 2 år

 

                      Valberedningen föreslår Laila Gavelin.

 

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

 

11. Val av revisorer och suppleanter.

 

                      Valberedningen föreslår:

 

- Bo Lennart Olofsson, Stornäs

- Kjell Dahlberg, Storvall

   som revisorer för en tid av ett år

 

                -Barbro Hoffman

-Gunnar Skoglund, Dorotea

som revisorsuppleanter för en tid av ett år.

 

                      Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

 

12. Val av valberedning.

 

Till ordinarie ledamöter i valberedningen föreslogs:

 

-Veronica Persson

- Patrik Näslund

- Joel Hermanssonsammankallande

för en tid av ett år.

 

                      Årsmötet beslutade enligt förslaget.

 

13. Styrelsens förslag och motioner.     

                                                                                         

Inga förslag från styrelsen eller motioner fanns att behandla.

                     

14. Fiskeplan.

 

                      Fiskeplanen för 2019 föredrogs av Kenneth Fjällström.                            Bil. 5

                      Inlägg av: Johan Tjäder, Sten Larsson och Bo-Lennart Olofsson.

 

Beslöts att godkänna fiskeplanen.

                     

15. Utgifts och inkomststat.

 

     Styrelsen har utarbeta ett budgetförslag för 2019, som föredrogs av Laila Gavelin.Bil. 6

     Förtydligande gjordes av den ekonomiska redovisningen under denna punkt.

 

Stämman beslöt att godkänna förslaget.

 

16. Övriga frågor.

 

Conny Larsson redogjorde för båthusets utformning.

Göran Eriksson berättade om romkläckningsanläggningen, som fanns i Saxnäs.

 

17. Årsmötesprotokoll

 

               Årsmötesprotokollet hålls tillgängligt hos styrelseordföranden samt på hemsidan

               från och med 2019-04-01.

 

18. Avslutning

 

                      Ordförande Laila Hermansson avslutade årsmötet och tackade deltagarna för ett

                      väl genomfört möte.

 

Underskrifter och justering

 

Storvall den 2019-03-17

 

____________________________                                 __________________________

Hans Einarsson                                                              Laila Hermansson

sekreterare                                                                                                              ordförande

___________________________                                   ___________________________

Anita Fjällström                                                             Joel Hermansson

justerare                                                                                                                 justerare