Kultsjöns Fiskevårdsområde

Årsmötesprotokoll 2021

Tid: Lördag 21 augusti 2021 kl. 10.00

Plats: Saxnäsgården, Saxnäs


Styrelsens tillförordnade ordförande Laila Hermansson hälsade medlemmarna välkomna och

förklarade årsstämman öppnad.

1. Val av ordförande för stämman

Till ordförande för mötet valdes Laila Hermansson.

2. Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare valdes Annica Hed.

3. Val av två justerare tillika rösträknare för stämman

Att jämte ordförande justera protokollet, samt verka som rösträknare, valdes

Anders Westlin och Carina Olofsson.

4. Anteckning om närvarande medlemmar och ombud samt beslut om röstlängd

Årsmötesdeltagarna antecknades i särskild röstlängd i lokalen.

Årsstämman beslutade att godkänna förfarandet.

5. Fastställande av dagordning

Tillägg av ärende under punkt 16 av Carina Olofsson, samt en information av Conny Larsson under punkt 17. Årsstämman beslutade godkänna dagordningen.

6. Frågan om kallelse till stämman skett stadgeenligt

Ordförande redogjorde för kallelsen som stått i två annonser i Vilhelmina aktuellt samt på hemsida. Årsstämman beslutade att godkänna kallelsen.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse. Revisorernas berättelse.

Styrelsens berättelse föredrogs av Laila Hermansson. Bil. 1

Ekonomisk redogörelse föredrogs av Laila Hermansson i kassörs frånvaro. Bil. 2

Revisorernas berättelse föredrogs av Laila Hermansson. Bil. 3

En totalsumma av båthusbygget efterfrågades av årsstämman. Utifrån 2019 och 2020 ekonomiska redovisningar, med bygdemedelsbidrag borträknat, räknar ordförande denna summa till 364 348 kr. Eftersom båthusets kostnader löper över 3 år (beräknas färdigt 2021) kan man i dagsläget inte redovisa det slutgiltiga totalbeloppet.

Beslöts att godkänna föredragningarna.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsstämman beslutadeenhälligt att bevilja styrelsen och räkenskapsföraren ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

9. Ersättning till styrelse och revisorer.

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

10. Val av styrelseordförande för 1 år

Valberedningen föreslår Ivan Larsson, Stornäs.

Årsstämman beslutadeenligt valberedningens förslag.

1:2. Val av ledamöter för 2 år

Valberedningen föreslår:

- Conny Larsson, Lövberg

- Görel Strandberg, Röberg

- Isak Eliasson, Saxnäs (Väljs på 1 år för att komma i takt med ledamöters intervall på 2 år)

Årsstämman beslutadeenligt valberedningens förslag.

2:2. Val av personliga suppleanter 2 år

Valberedningen föreslår:

- Laila Hermansson, Stornäs 1 år (Ivan)

- Aino Svakko, Klimpfjäll 2 år (Görel)

- Arne Strandberg, Röberg 2 år (Conny)

- Hans Holmberg, Saxnäs 1 år (Isak)

Fråga från Kjell Dahlberg om nödvändigheten av personliga suppleanter och en eventuell stadgeändring. Ses över av styrelsen.

Årsstämmanbeslutadeenligt valberedningens förslag.

Kassör Laila Gavelin tjänstgör året ut och valberedningen hade till årsmötet ingen efterträdare att föreslå.

11. Val av revisorer och suppleanter 1 år.

Valberedningen föreslår som revisorer 1 år:

- Bo Lennart Olofsson, Stornäs

- Bo Desén

Revisorsuppleanter 1 år:

- Barbro Hoppman (Bo)

- Gunnar Skoglund, Dorotea (Bo Lennart)

Årsstämman beslutadeenligt valberedningens förslag.

12. Utformning av valberedning

Till ordinarie ledamöter i valberedningen 1 år föreslogs:

-Veronica Persson

- Patrik Näslund

- Joel Hermansson sammankallande

Årsstämman beslutadeenligt förslaget.

13. Framställning från styrelsen och motioner från medlemmarna

Inga förslag från styrelsen eller motioner från medlemmar fanns att behandla.

14. Fråga om fiskets vård och bedrivande (fiskeplan) under kommande verksamhetsperiod samt villkor för upplåtelse

Fiskeplanen för 2021 föredrogs av Laila Hermansson. Bil. 4

Önskemål om att karta över Kultsjön med gapakojor utmärkta läggs på hemsidan. Webbansvarig ordnar detta.

Omkullblåsta gapakojor är inte åtgärdade, styrelsen gör nya försök.

Beslöts att godkänna fiskeplanen.

15. Styrelsens förslag till utgifts-och inkomststat samt debiteringslängd.

Styrelsen har utarbeta ett budgetförslag för 2021, som föredrogs av Laila Hermansson. Bil. 5

Årsstämman beslöt att godkänna förslaget.

16. Komplettering av lokala bestämmelser – vattenskoterkörning

- Vattenskoterkörning förekommer i ökande grad i Kultsjön. Styrelsen vill därför komplettera lokala bestämmelser med ett förbud samt ser behovet av att informera allmänheten bättre. Inlägg av Anders Westlin och Conny Larsson.

Förslag från Carina Olofsson att förtydliga text på föreningens hemsida genom att länka till berörda myndigheters information om vattenskoterkörning, samt att inte ändra lokala bestämmelser utan bevaka frågan vidare. Beslöts att följa Carina Olofssons förslag.

- I den version av lokala bestämmelser som finns på hemsidan står under punkt 4 ordet ”hemmavarande”, fiskerättsbevis får utlånas till hemmavarande barn, föräldrar och sammanboende. Tidigare formulering har varit till barn, föräldrar och sammanboende. Carina Olofsson ställer frågan om ”hemmavarande” är en felskrivning eller om nytt beslut har tagits. Styrelsen ser över frågan och uppdaterar därefter hemsidans text.

- En missvisande skylt vid Insjön om fiskeförbud påpekas av årsmötesdeltagare. Skylten kan misstolkas att gälla hela Insjön och bör förtydligas med de områden som förbudet gäller. Styrelsen ser över detta.

17. Övriga frågor.

- Conny Larsson förevisar frigolitrester från Kultsjöluspen som kommer från övergivna flytbryggor. Vilhelmina kommun har inte agerat och Conny Larsson har därför vidtalat Länsstyrelsen. Årsstämman ser behov av allmän städning av Kultsjöns stränder.

- Önskemål från Anders Westlin om båtplatser eller bryggor vid utflyktsmål runtom Kultsjön. Styrelsen tar med sig förslaget.

- Fråga om fisketillsynsutbildning. Ordförande informerar att utbildning meddelats ska ske under vintern. Berörda fiskebevakare har dispens.

- Önskemål om medlemsträffar i föreningen.

- Förslag om en arbetsgrupp i föreningen som kan utföra praktiska arbeten mot ersättning. Eventuellt fiskebevakare. Styrelsen tar förslaget med sig.

- Bojar från Fatmomakke som förvaras hos Laila Hermansson flyttas till båthuset.

- Fråga om att markera ut grunder och farliga stenar i Kultsjön som varning. Styrelsen tar frågan vidare.

- Behov av att uppdatera karta med isvarningar på hemsidan. Styrelsen ser över detta.

- Ordförande informerar att föreningens släpvagn som varit ute till försäljning fick tre anbud som öppnades av styrelsen före årsmötet. Släpvagnen såldes med högsta bud till CM Fjällbygg.

- Ordförande avtackar kassör Laila Gavelin (frånvarande) och ledamot Sune Elebro (frånvarande) samt revisor Kjell Dahlberg och suppleant Inger Edin för lång och trogen tjänst. Applåd och present delades ut.

18. Meddelande om var och när stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Årsmötesprotokollet hålls tillgängligt hos styrelseordföranden samt på hemsidan

från och med 2021-09-04

19. Avslutning

Ordförande Laila Hermansson avslutade årsmötet och tackade deltagarna för ett

väl genomfört möte. Föreningen bjuder deltagarna på lunch efter mötet.


Underskrifter och justering

Saxnäs 2021-08-26

 


 Kultsjöns Fiskevårdsområde

 

Årsmötesprotokol

2020

 

 

Kultsjöns Fiskevårdsområde

Årsmötesprotokoll 2020

Tid: Söndag 15 november 2020
Plats: Saxnäsgården, Saxnäs

Styrelsens ordförande, Kenneth Fjällström, hälsade medlemmarna välkomna och
förklarade årsmötet öppnat. Mötet genomförs med rådande riktlinjer från Folkhälsomyndigheten vad gäller covid-19.

1. Ordförande för stämman

Till ordförande för mötet valdes Laila Hermansson.

2. Sekreterare för stämman
Till sekreterare valdes Annica Hed.

3. Val av justerare tillika rösträknare
Att jämte ordförande justera protokollet, samt verka som rösträknare, valdes
Görel Strandberg och Sune Elebro.

4. Anteckning om närvarande medlemmar och ombud samt beslut om rösträtt

Årsmötesdeltagarna antecknades i särskild röstlängd i lokalen. Bil. 1
Årsmötet beslutade att godkänna förfarandet.

5. Fastställande av dagordning

Efter föredragning av dagordning beslutade årsmötet godkänna den.

6. Kallelse

Kenneth Fjällström redogjorde för kallelsen som stått i två annonser i Vilhelmina aktuellt samt på hemsida. Utöver detta annonserades årsstämman i våras med det ursprungliga datum som fick skjutas upp till dagens datum med anledning av covid-19. Årsmötet beslutade att godkänna kallelsen.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse. Revisorernas berättelse.

Styrelsens berättelse föredrogs av Kenneth Fjällström. Bil. 2
Ekonomisk redogörelse föredrogs av Kenneth Fjällström i kassörs frånvaro. Bil. 3
Revisorernas berättelse föredrogs av Kenneth Fjällström i revisorers frånvaro. Bil. 4

Beslöts att godkänna föredragningarna.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen och räkenskapsföraren ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

9. Ersättning till styrelse och revisorer.

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden.
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

10. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt suppleanter

Valberedningen föreslår Kenneth Fjällström Fatmomakke.

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

1:3. Val av ledamöter för 2 år.

Valberedningen föreslår:

-Sune Elebro, Saxnäs
-Annica Hed, Saxnäs

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

2:3. Val av personliga suppleanter.

Valberedningen föreslår:

-Laila Hermansson, Stornäs 1 år (Kenneth)
-Bernt-Allan Andersson, Klimpfjäll 2 år (Hans)
-Inger Edin, Saxnäs 2 år (Sune)

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

11. Val av revisorer och suppleanter.

Valberedningen föreslår som revisorer 1 år:

- Bo Lennart Olofsson, Stornäs
- Kjell Dahlberg, Storvall

Revisorsuppleanter 1 år:

-Barbro Hoffman (Kjell)
-Gunnar Skoglund, Dorotea (Bo Lennart)

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

12. Utseende av valberedning

Till ordinarie ledamöter i valberedningen 1 år föreslogs:

-Veronica Persson
- Patrik Näslund
- Joel Hermansson sammankallande

Årsmötet beslutade enligt förslaget.

13. Framställning från styrelsen och motioner från medlemmarna

Inga förslag från styrelsen eller motioner från medlemmar fanns att behandla.

14. Fråga om fiskets vård och bedrivande (fiskeplan) under kommande verksamhetsperiod samt villkor för upplåtelse

Fiskeplanen för 2020 föredrogs av Kenneth Fjällström. Bil. 5

Beslöts att godkänna fiskeplanen.

15. Styrelsens förslag till utgifts-och inkomststat samt debiteringslängd.

Styrelsen har utarbeta ett budgetförslag för 2020, som föredrogs av Kenneth Fjällström. Bil. 6
Stämman beslöt att godkänna förslaget.

16. Övriga frågor.

Kenneth Fjällström informerade om gapakoja vid Lysenbäcken som blåst upp och ned sedan en tid tillbaka. Föreningen arrenderar tomt av Länsstyrelsen. Förslag att Joel Hermansson undersöker möjligheter att flytta gapakoja till bättre plats där den nyttjas mer, om skicket tillåter. Joel informerar styrelsen vidare i ärendet.
.
17. Meddelande om var och när stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Årsmötesprotokollet hålls tillgängligt hos styrelseordföranden samt på hemsidan
från och med 2020-12-01

18. Avslutning

Ordförande Laila Hermansson avslutade årsmötet och tackade deltagarna för ett
väl genomfört möte.

Underskrifter och justering

Saxnäs 2020-11-18

____________________________ __________________________
Annica Hed                                   Laila Hermansson
sekreterare                                   ordförande

___________________________ ___________________________
Görel Strandberg                          Sune Elebro
justerare                                      justerare

 

 

 

Årsmötesprotokoll

2019

                                                                 

  

Tid: Lördagen den 16 mars 2019.  

Plats: Klimpfjällsgården i Klimpfjäll

 

Styrelsens ordförande, Kenneth Fjällström, hälsade medlemmarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

 

1. Ordförande för mötet.

                      Till ordförande för mötet valdes Laila Hermansson.

 

2. Protokolljustering.

Att jämte ordförande justera protokollet, samt verka som rösträknare, valdes

 

Anita Fjällström och Joel Hermansson.

 

3. Sekreterare

 

Till sekreterare valdes Hans Einarsson.

 

4. Anteckning om närvaro och rösträtt

  

Årsmötesdeltagarna antecknades i särskild röstlängd vid mötets öppnande. Bil. 1

 

Årsmötet beslutade att godkänna förfarandet.                                                                                    

 

5. Dagordning.

           

Efter föredragning av dagordning beslutade årsmötet godkänna den.

 

6. Kallelse    

 

Kenneth Fjällström redogjorde för kallelsen. Årsmötet beslutade att godkänna kallelsen.

 

7. Styrelsens och revisorernas berättelse.

 

                      Styrelsens berättelseföredrogs av Kenneth Fjällström                        Bil. 2

 

                      Ekonomisk redogörelse föredrogs av Laila Gavelin.                           Bil. 3

 

                      Revisorernas berättelse föredrogs av Bo-Lennart Olofsson.               Bil. 4

                      

Beslöts att godkänna föredragningarna.  

 

8. Beslut om ansvarsfrihet.

   

Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen och räkenskapsföraren

ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

 

 

9. Ersättning till styrelse och revisorer.

 

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden.

 

                Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

                     

10. Val av ordförande för 1 år.

 

               Valberedningen föreslår Kenneth Fjällström Fatmomakke.

 

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

                     

1:3. Val av ledamöter för 2 år.

 

                      Valberedningen föreslår:

 

                      -Conny Larsson, Lövberg.

                      -Görel Strandberg, Röberg.

 

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

 

2:3. Val av personliga suppleanter.

 

                      Valberedningen föreslår:

 

                      -Laila Hermansson, Stornäs 1 år(Kenneth)

-Aino Svakko, Klimpfjäll2 år(Conny)       

-Arne Strandberg2 år(Görel)

 

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

 

3:3 Val av kassör för 2 år

 

                      Valberedningen föreslår Laila Gavelin.

 

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

 

11. Val av revisorer och suppleanter.

 

                      Valberedningen föreslår:

 

- Bo Lennart Olofsson, Stornäs

- Kjell Dahlberg, Storvall

   som revisorer för en tid av ett år

 

                -Barbro Hoffman

-Gunnar Skoglund, Dorotea

som revisorsuppleanter för en tid av ett år.

 

                      Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

 

12. Val av valberedning.

 

Till ordinarie ledamöter i valberedningen föreslogs:

 

-Veronica Persson

- Patrik Näslund

- Joel Hermanssonsammankallande

för en tid av ett år.

 

                      Årsmötet beslutade enligt förslaget.

 

13. Styrelsens förslag och motioner.     

                                                                                         

Inga förslag från styrelsen eller motioner fanns att behandla.

                     

14. Fiskeplan.

 

                      Fiskeplanen för 2019 föredrogs av Kenneth Fjällström.                            Bil. 5

                      Inlägg av: Johan Tjäder, Sten Larsson och Bo-Lennart Olofsson.

 

Beslöts att godkänna fiskeplanen.

                     

15. Utgifts och inkomststat.

 

     Styrelsen har utarbeta ett budgetförslag för 2019, som föredrogs av Laila Gavelin.Bil. 6

     Förtydligande gjordes av den ekonomiska redovisningen under denna punkt.

 

Stämman beslöt att godkänna förslaget.

 

16. Övriga frågor.

 

Conny Larsson redogjorde för båthusets utformning.

Göran Eriksson berättade om romkläckningsanläggningen, som fanns i Saxnäs.

 

17. Årsmötesprotokoll

 

               Årsmötesprotokollet hålls tillgängligt hos styrelseordföranden samt på hemsidan

               från och med 2019-04-01.

 

18. Avslutning

 

                      Ordförande Laila Hermansson avslutade årsmötet och tackade deltagarna för ett

                      väl genomfört möte.

 

Underskrifter och justering

 

Storvall den 2019-03-17

 

____________________________                                 __________________________

Hans Einarsson                                                              Laila Hermansson

sekreterare                                                                                                              ordförande

___________________________                                   ___________________________

Anita Fjällström                                                             Joel Hermansson

justerare                                                                                                                 justerare