Kultsjöns Fiskevårdsområde

 

Årsmötesprotokoll

2019

                                                                 

  

Tid: Lördagen den 16 mars 2019.  

Plats: Klimpfjällsgården i Klimpfjäll

 

Styrelsens ordförande, Kenneth Fjällström, hälsade medlemmarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

 

1. Ordförande för mötet.

                      Till ordförande för mötet valdes Laila Hermansson.

 

2. Protokolljustering.

Att jämte ordförande justera protokollet, samt verka som rösträknare, valdes

 

Anita Fjällström och Joel Hermansson.

 

3. Sekreterare

 

Till sekreterare valdes Hans Einarsson.

 

4. Anteckning om närvaro och rösträtt

  

Årsmötesdeltagarna antecknades i särskild röstlängd vid mötets öppnande. Bil. 1

 

Årsmötet beslutade att godkänna förfarandet.                                                                                    

 

5. Dagordning.

           

Efter föredragning av dagordning beslutade årsmötet godkänna den.

 

6. Kallelse    

 

Kenneth Fjällström redogjorde för kallelsen. Årsmötet beslutade att godkänna kallelsen.

 

7. Styrelsens och revisorernas berättelse.

 

                      Styrelsens berättelseföredrogs av Kenneth Fjällström                        Bil. 2

 

                      Ekonomisk redogörelse föredrogs av Laila Gavelin.                           Bil. 3

 

                      Revisorernas berättelse föredrogs av Bo-Lennart Olofsson.               Bil. 4

                      

Beslöts att godkänna föredragningarna.  

 

8. Beslut om ansvarsfrihet.

   

Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen och räkenskapsföraren

ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

 

 

9. Ersättning till styrelse och revisorer.

 

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden.

 

                Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

                     

10. Val av ordförande för 1 år.

 

               Valberedningen föreslår Kenneth Fjällström Fatmomakke.

 

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

                     

1:3. Val av ledamöter för 2 år.

 

                      Valberedningen föreslår:

 

                      -Conny Larsson, Lövberg.

                      -Görel Strandberg, Röberg.

 

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

 

2:3. Val av personliga suppleanter.

 

                      Valberedningen föreslår:

 

                      -Laila Hermansson, Stornäs 1 år(Kenneth)

-Aino Svakko, Klimpfjäll2 år(Conny)       

-Arne Strandberg2 år(Görel)

 

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

 

3:3 Val av kassör för 2 år

 

                      Valberedningen föreslår Laila Gavelin.

 

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

 

11. Val av revisorer och suppleanter.

 

                      Valberedningen föreslår:

 

- Bo Lennart Olofsson, Stornäs

- Kjell Dahlberg, Storvall

   som revisorer för en tid av ett år

 

                -Barbro Hoffman

-Gunnar Skoglund, Dorotea

som revisorsuppleanter för en tid av ett år.

 

                      Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

 

12. Val av valberedning.

 

Till ordinarie ledamöter i valberedningen föreslogs:

 

-Veronica Persson

- Patrik Näslund

- Joel Hermanssonsammankallande

för en tid av ett år.

 

                      Årsmötet beslutade enligt förslaget.

 

13. Styrelsens förslag och motioner.     

                                                                                         

Inga förslag från styrelsen eller motioner fanns att behandla.

                     

14. Fiskeplan.

 

                      Fiskeplanen för 2019 föredrogs av Kenneth Fjällström.                            Bil. 5

                      Inlägg av: Johan Tjäder, Sten Larsson och Bo-Lennart Olofsson.

 

Beslöts att godkänna fiskeplanen.

                     

15. Utgifts och inkomststat.

 

     Styrelsen har utarbeta ett budgetförslag för 2019, som föredrogs av Laila Gavelin.Bil. 6

     Förtydligande gjordes av den ekonomiska redovisningen under denna punkt.

 

Stämman beslöt att godkänna förslaget.

 

16. Övriga frågor.

 

Conny Larsson redogjorde för båthusets utformning.

Göran Eriksson berättade om romkläckningsanläggningen, som fanns i Saxnäs.

 

17. Årsmötesprotokoll

 

               Årsmötesprotokollet hålls tillgängligt hos styrelseordföranden samt på hemsidan

               från och med 2019-04-01.

 

18. Avslutning

 

                      Ordförande Laila Hermansson avslutade årsmötet och tackade deltagarna för ett

                      väl genomfört möte.

 

Underskrifter och justering

 

Storvall den 2019-03-17

 

____________________________                                 __________________________

Hans Einarsson                                                              Laila Hermansson

sekreterare                                                                                                              ordförande

___________________________                                   ___________________________

Anita Fjällström                                                             Joel Hermansson

justerare                                                                                                                 justerare

 

 

 

 


 


 

 

Kultsjöns Fiskevårdsområde

 

Årsmötesprotokoll

2018

 

Tid: Lördagen den 17 mars 2018.

Plats: Marsfjäll Mountain Lodge i Saxnäs

 

Styrelsens ordförande, Kenneth Fjällström, hälsade medlemmarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

 

1. Ordförande för mötet.

                     Till ordförande för mötet valdes Laila Hermansson.

2. Protokolljustering.

Att jämte ordförande justera protokollet, samt verka som rösträknare, valdes

Carina Olofsson och Joel Hermansson.

3. Sekreterare

Till sekreterare valdes Hans Einarsson.

4. Anteckning om närvaro och rösträtt

Årsmötesdeltagarna antecknades i särskild röstlängd vid mötets öppnande. Bil. 1

Årsmötet beslutade att godkänna förfarandet.                                                                                                                   

5. Dagordning.

Efter föredragning av dagordning beslutade årsmötet godkänna den.

6. Kallelse    

Kenneth Fjällström redogjorde för kallelsen. Årsmötet beslutade att godkänna kallelsen.

7. Styrelsens och revisorernas berättelse.

                    Styrelsens berättelseföredrogs av Kenneth Fjällström. Bil. 2

                    Ekonomisk redogörelse föredrogs av Laila Hermansson. Bil. 3

                    Revisorernas berättelse föredrogs av Bo-Lennart Olofsson. Bil. 4     

                    Beslöts att godkänna föredragningarna.   

 

 

8. Beslut om ansvarsfrihet.

Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen och räkenskapsföraren ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

 

9. Ersättning till styrelse och revisorer.

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden.

                    Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

                     

10. Val av ordförande för 1 år.

                   Valberedningen föreslår Kenneth Fjällström Fatmomakke.

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

                     

1:2. Val av ledamöter för 2 år.

                      Valberedningen föreslår:

                      -Hans Einarsson, Storvall.

                      -Sune Elebro, Saxnäs.

   Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

2:2. Val av personliga suppleanter.

                       Valberedningen föreslår:

                      -Laila Hermansson, Stornäs  1 år (Kenneth)

                      -Annica Hed, Grundfors         2 år (Hans)      

  -Inger Edin, Saxnäs               2 år (Sune)

 

   Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

11. Val av revisorer och suppleanter.

                    Valberedningen föreslår:

- Bo Lennart Olofsson, Stornäs

- Kjell Dahlberg, Storvall

   som revisorer för en tid av ett år

                    - Aino Svakko, Klimpfjäll

- Gunnar Skoglund, Dorotea

som revisorsuppleanter för en tid av ett år.                  

                    Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

12. Val av valberedning.

Till ordinarie ledamöter i valberedningen föreslogs:

- Anita Fjällström sammankallande

- Patrik Näslund

- Joel Hermansson

för en tid av ett år.

                    Årsmötet beslutade enligt förslaget.

 

13. Styrelsens förslag och motioner.                                                                                              

Inga motioner fanns att behandla.

Styrelsen föreslår att§12 i stadgarna ändras till:

Kallelse sker genom annons i Vilhelmina Aktuellt och på F.V.O.s hemsida.

Medlem som hos styrelsen begärt att få skriftlig kallelse skall få sådan.

Beslöts att godkänna förslaget, varför §12 i stadgarna kommer att ändras.

Styrelsen föreslår att fiskekortspriserna justeras enligt följande:

- Dygnskort från 60 kr till 80 kr/dygn’

- 3-dygskort från 150 kr till 200 kr

- Veckokort från 280 kr till 350 kr/vecka

- Årskort 1 person från 600 kr till 700 kr/år.

- Årskort familj från 700 kr till 800 kr/år

- Gruppkort tas bort.

- Ortsbokort 300 kr/år. Oförändrat.

 

Beslöts att godkänna förslaget, som träder i kraft den 2019-01-01.

 

Styrelsen föreslår att totalt fiskeförbud införs från Insjön och uppströms Satsån

Under tiden 20 aug. kl. 06.00 t.o.m. 20 sept. kl. 06.00 årligen.

 

Beslöts att godkänna förslaget.               

 

14. Fiskeplan.

                    Fiskeplanen för 2018 föredrogs av Kenneth Fjällström. Bil. 5

Beslöts att godkänna fiskeplanen.               

15. Utgifts och inkomststat.

                      Styrelsen har utarbeta ett budgetförslag för 2018, som föredrogs av

                      Laila Hermansson. Bil. 6

                      Förtydligande gjordes av den ekonomiska redovisningen under denna punkt.

  Stämman beslöt att godkänna förslaget.

 

16. Övriga frågor.

Kenneth Fjällström redogjorde för skyltning, som har gjorts i vindskydden

.

17. Årsmötesprotokoll

                    Årsmötesprotokollet hålls tillgängligt hos styrelseordföranden samt på hemsidan

från och med 2018-04-01.

18. Avslutning

                     Ordförande Laila Hermansson avslutade årsmötet och tackade deltagarna för ett

                     väl genomfört möte.

 

Underskrifter och justering

Storvall den 2018-03-17

____________________________                                           __________________________

Hans Einarsson                                                                          Laila Hermansson

sekreterare                                                                                ordförande

___________________________                                             ___________________________

Carina Olofsson                                                                          Joel Hermansson

justerare                                                                                     justerare