Information

 

Kultsjöns FVO, Organisationsnr: 896100-5116

 

For information in other languages, contact Vilhelmina Turistbyrå. Phone: 0940-39886.

 

 


 

STYRELSEN FÖR KULTSJÖNS FVO

 

Ordförande: Ivan Larsson, Ö Stornäs

Sekreterare: Annica Hed, Saxnäs.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kassör: Laila Gavelin, Klimpfjäll. Tel: 070-387 84 04

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Ordinarie ledamöter:

Görel Strandberg, Röberg. Tel: 070-627 17 12

Conny Larsson, Lövberg. Tel: 073-839 09 22

Isak Eliasson, Saxnäs. 

 

Suppleanter, personliga:

Arne Strandberg, Röberg (Conny) Tel: 070-621 17 12

Bernt-Allan Andersson, Klimpfjäll (Annica) Tel: 070-337 47 24

Aino Svakko, Klimpfjäll (Görel) Tel: 070 399 05 30

Hans Holmberg, Saxnäs (Isak) Tel: 0706661668

Laila Hermansson, Stornäs (Ivan) Tel: 070-664 27 50

 

 

Övrig information

 

Info om vattenståndet i Kultsjön m.fl. Se länk nedan: 

Vattenreglering, aktuellt vattenstånd.

 

Läs gärna denna information från Länsstyrelsen Västerbotten om invasiva främmande arter i vattendrag:

 

Invasiva arter

 

Se årsstämmoprotokoll för 2019 och 2020 via denna länk:

http://kultsjonfvo.se/information/protokoll-arsstamma

 


 

FÖRENINGEN KULTSJÖNS FISKEVÅRDSOMRÅDE              

PERSONUPPGIFTSPOLICY

 

I enighet med EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulalation (GDPR)

Fr.o.m. den 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning om behandling av personuppgifter, GDPR. Förordningen som ersätter PUL, innebär ökade krav på information och dokumentation och den som bryter mot reglerna riskerar mycket höga sanktionsavgifter. Som personuppgifter räknas alla uppgifter om levande personer, även bilder. Föreningen måste ha rättslig grund för att hantera personuppgifter. En rättslig grund är att föreningen har berättigat intresse av att samla in medlemmarnas uppgifter.

 

  1. Föreningens syfte med lagring av personuppgifter

Föreningens syfte med insamling av personuppgifter ligger inom ramen för berättigade skäl. Delägarna har själva ålagt föreningen via årsstämman att upprätthålla de normala och grundläggande åtaganden som krävs för en fungerande fiskeförening. Något som ligger helt i linje med alla inblandades intressen.

  1. Samtycke

För att få lagra uppgifter om personer måste samtycke lämnas. I och med att våra fastighetsägare med fiskerätt i Kultsjöns FVO har ett stort ekonomiskt egenintresse samt själva har rösträtt vid årsstämman betraktar föreningen det hela som legitima skäl och allt fortlöper som vanligt tills någon begär annat. Detta gäller även mindre, tillfälliga arbeten såsom fiskebevakning, underhåll, fiskekortsförsäljning etc.

Kultsjöns FVO kommer att begära in skriftligt samtycke från styrelsemedlemmar och andra funktionärer som med uppgifter på namn, adress, e-post och telefonnummer ska publiceras på föreningens hemsida. Föreningen begär även in skriftligt samtycke från personer som förekommer på bild på vår hemsida.

 

  1. Vilka personuppgifter kan finnas hos föreningen och varför?

I Kultsjöns FVO kan fiskerättsägarnas fastighetsnummer, skattetal och postadress finnas registrerade. Hemsidan kan innehålla uppgifter om namn, e-post och tele nr på styrelsemedlemmar och funktionärer. Dessa uppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lagar och förordningar mot myndigheter och delägare vad gäller informationsutbyte, fakturor och övriga ärenden etc.

Vi samlar bara in de uppgifter som krävs för att kunna genomföra våra skyldigheter, förpliktelser och åtaganden och enbart de som behövs för ändamålet. Uppgifterna kan vara lämnade direkt av Dig eller inhämtade från officiella register såsom Lantmäteriet, Skatteverket eller andra adressregister etc.

  1. Var finns personuppgifterna?

Personuppgifter rörande respektive fastighetsägares fiskerätt finns hos kassören och sekreteraren. Övriga personuppgifter såsom fakturor, anställningsuppgifter etc. finns hos kassören under aktuell tid. Personuppgifter på hemsidan för Kultsjöns FVO finns hos ordföranden, tillika ansvarig för densamma.

  1. Hur länge sparas personuppgifterna?

Uppgifterna raderas när de inte längre behövs. Lagringstiden kan variera beroende på våra skyldigheter inför våra delägare och enligt lag eller beroende på vad uppgifterna används till.

 

  1. Medlemmarnas rättigheter

Föreningen Kultsjön FVO är personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter och den hanterar och ansvarar för att personuppgifterna behandlas korrekt och enligt lag. Fastighetsägare med fiskerätt har rätt att när som helst kontakta föreningen för att få veta vilka uppgifter som finns. De har även rätt att få sina uppgifter ändrade eller borttagna ur registret. Eventuella klagomål ställs direkt till Kultsjöns FVO.

Tillsynsmyndighet för GDPR är Datainspektionen.

 

 


Kultsjön utvaldes av WWF till Västerbottens läns Svenska Pärla 2014!

Ett erkännande för fiskevårdsområdet att vi har lyckats med vårt mångåriga arbete. Det ger oss givetvis ökad lust och mod att ytterligare förbättra och rusta området inför framtiden.

Motiveringen till Västerbottens läns Svenska Pärla lyder:

"Kultsjöområdet är vida känt för sin fina kvalitet av strömlekande röding. Kultsjön erbjuder främst fiske efter röding och öring. Området är lättillgängligt och vintertid kan pimpelfisket rekommenderas. Det bedrivs stora fiskevårdande åtgärder för att förbättra fisket i Kultsjön".