Stadgar

Stadgar för fiskevårdsförening, som bildats enligt lagen

(1984:533) om fiskevårdsområden. 

NAMN § 1
Föreningens namn är Föreningen Kultsjöns fiskevårdsområde.
 
OMFATTNING § 2
Föreningen förvaltar fisket i Kultsjöns fiskevårdsområde i Vilhelmina socken, och kommun, Västerbottens län.  
Området består av fisket i de fastigheter som har fiskerätt i Kultsjön och de övriga vatten som redovisas på bifogad karta.
Området omfattar samfällt fiske inom Klimpfjäll, Storvall, Lövberg, Stornäs, Saxnäs och Grundfors skifteslag.
Samfällt fiske tillhörigt Grundfors 1:25 och 1:85 samt enskilt fiske inom Röberg 1:1 Kultsjölandet 1:1 och 1:2,
Fatmomakke 1:1 och Stornäs 5:1.1.3
Föreningens verksamhet skall omfatta allt fiske inom området.
 
SYFTE § 3
Föreningens syfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevården, att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen med beaktande av de föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att upplåta fiskerätt till allmänheten.
 
MEDLEM § 4
Medlem i föreningen är den som äger fastighet med fiskerätt i fiskevårdsområdet eller de
övriga brukare m fl. som avses i 3 § andra och tredje styckena lagen om fiskevårdsområden.
 
REGLER FÖR FISKET § 5  Ändrad 2006
Medlem får utöva sin fiskerätt inom fiskevatten, som tillhör det egna Skifteslaget eller den
egna fastigheten på det sätt, som fiskestämman beslutar.
Efter beslut på fiskestämman får medlem fiska även inom andra delar av fiskevårdsområdet
på det sätt, som stämman beslutar.
Hemmavarande barn äger rätt att fiska på samma villkor, som medlem.
 
§ 6
Föreningen skall upplåta fiske inom fiskevårdsområdet genom försäljning av fiskekort till allmänheten.
Beslut om upplåtelse får ej strida mot 8§ lagen om fiskevårdsområden.
Upplåtelsen kan avse allt fiske.
De närmare villkoren för försäljningen beslutas årligen på ordinarie fiskestämma. 
 
UTTAXERING MM § 7
Uttaxering av bidrag från medlemmarna utöver avgift för fiskerättsbevis får ej ske.
 
§ 8
Medlem och jämställda, som bedriver fiske skall lösa fiskerättsbevis, som berättigar till
fiske inom det egna skifteslaget eller den egna fastigheten.
 
INKOMSTFÖRDELNING § 9
Av föreningens årliga behållna avkastning skall minst hälften användas till fiskevård, tillsyn eller annan
åtgärd, som kan gagna medlemmarnas intresse.
Inkomst som inte används eller fonderas för områdets räkning kan fördelas mellan medlemmarna.
Fördelning av överskott till medlemmarna skall ske enligt fiskerättsförteckning när fiskestämman beslutar därom.
 
BERÄKNING AV § 10  Ändrad 2010-02-26
RÖSTER Beslut på fiskestämma fattas med acklamation om inte omröstning begärs.
Röstning skall utövas personligen eller genom behörigt ombud.
Ombud får ej företräda mer än en medlem.
Vid omröstning har varje medlem en röst.
Om någon begär det skall omröstning ske efter delaktighet i fråga om beslut, som avser
omfattning av medlemmars fiske eller som rör föreningens ekonomiska verksamhet.
Ingen får rösta för mer än en femtedel av de på stämman företrädda röstetalet.
Medlemmars delaktighet i föreningens angelägenheter motsvarar den andel med vilken
respektive fastighet upptagits i fiskerättsförteckningen.
 
FISKESTÄMMA § 11
TID OCH PLATS Ordinarie fiskestämma skall hållas på den tid och ort, som föreningens
styrelse bestämmer, dock senast 31 mars.
Extra fiskestämma skall hållas då styrelsen finner sådan påkallad eller då extra
stämma skriftligen begärs av minst en tiondel av föreningens medlemmar.
Vid extra stämma får endast avgöras sådant ärende som angetts i kallelsen.
 
KALLELSE § 12  Ändrad 1998 och 2018-03-17
Kallelse till fiskestämma skall ske senast 2 veckor före stämman. (Ändrad 1998)
Om stämman skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från
det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras,
vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske.
Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade
räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.
Kallelse sker genom annons i Vilhelmina Aktuellt och på FVOs hemsida. (Ändrad 2018)
Medlem som hos styrelsen begärt att få skriftlig kallelse skall få sådan.
 
DAGORDNING § 13
Vid ordinarie fiskestämma skall följande ärenden behandlas:
 • Val av ordförande för stämman
 • Val av justeringsmän tillika rösträknare
 • Val av sekreterare på stämman
 • Anteckning av närvarande medlemmar och ombud samt beslut om röstlängd
 • Fastställande av dagordning
 • Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt
 • Styrelsens berättelse och revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Ersättning till styrelse och revisorer
 • Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt suppleanter
 • Val av revisorer och suppleanter
 • Utseende av valberedning
 • Framställning från styrelsen och motioner från medlemmar
 • Fråga om fiskets vård och bedrivande (fiskeplan) under kommande verksamhetsperiod samt villkor för upplåtelse
 • Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 • Övriga frågor
 • Meddelande om var och när stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Beslut om röstlängd får anstå tills ärende uppkommer, som fordrar särskild röstlängd
 
MOTIONER § 14
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet.
Styrelsen skall bereda angivna motioner och hålla dem tillgängliga medlemmarna tillsammans
med förvaltningsberättelsen.
Motion som skall behandlas på ordinarie fiskestämma skall, för att kunna upptas på stämman, vara
styrelsens ordförande tillhanda senast 31 jan. före stämman.
 
PROTOKOLL § 15
Vid fiskestämma skall föras protokoll.
Protokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därmed hållas tillgängligt för
medlemmarna på plats, som meddelats på stämman.
När omröstning företas, skall till protokollet antecknas de omständigheter om rösträtt,
delaktighet, ombud mm som har betydelse för att avgöra resultatet av röstningen.
Eventuella reservationer skall antecknas.
 
STYRELSE § 16
För föreningen skall finnas en styrelse, som till 2/3 är bosatt i Kultsjödalen.
Den skall bestå av ordförande och högst 4 övriga ledamöter samt personliga suppleanter för dem.
 
VAL § 16
Styrelsen väljs vid ordinarie fiskestämma.
Ordförande i föreningen väljs av fiskestämman.
Vice ordförande utses inom styrelsen, som även i övrigt konstituerar sig själv.
Mandattiden för ordförande är ett år samt för övriga ledamöter och suppleanter två år.
Första gången val äger rum skall dock 4 ledamöter väljas för ett år.
 
UPPGIFTER § 18
Styrelsen skall företräda föreningen. Den förvaltar föreningens tillgångar, svarar för dess
angelägenheter och verkställer fiskestämmans beslut.
Om fisket upplåts till den som inte är medlem i föreningen får styrelsen föra talan om
ansvar och ersättning för brott mot det fiske, som föreningen upplåter.
Styrelsen får utöva fiskevårdområdets rätt enligt 40 § lagen (1950:596) om rätt till fiske att
som målsägande ange olovligt fiske till åtal samt vidare verka för beivrande av olaga fiske.
 
Det åligger styrelsen särskilt att
– till fiskestämman inkomma med förslag till regler för fiskets vård och bedrivande (fiskeplan)
– själv eller genom den som styrelsen utser utfärda och utlämna fiskekort för medlemmarna och för allmänheten.
– vidta eller verka för erforderliga åtgärder för ändamålsenlig fiskevård och tillsyn
– kalla fiskestämma
– bereda väckta motioner
– årligen till ordinarie fiskestämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi 
– svara för att fiskerättsförteckningen hålls aktuell.
 
BESLUTFÖRHET § 19
Styrelsesammanträde skall anses behörigen utlyst om kallelse skett i enlighet med § 22. Även om inte kallelsen skett på detta sätt skall sammanträdet Anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig.
Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande.
Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta  röstade förenar sig. Vid lika frågor gäller den mening,
som ordföranden biträder.
 
RESERVATION § 20
Styrelseledamot som deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot beslutet i ärendet.
Sådan reservation skall anmälas i samband med beslutet.
 
PROTOKOLL §21
Vid styrelsens sammanträde skall föras protokoll. Det skall uppta datum, deltagande ledamöter och
suppleanter, kort beskrivning av respektive ärende, styrelsens beslut samt anförda reservationer.
Protokollet skall justeras av ordförande eller den som vid förfall för ordförande lett sammanträdet.
Tillägg; samt två justeringsmän, som utsetts vid mötestillfället.
 
KALLELSE MM § 22 
Kallelse till styrelsesammanträdet skall innehålla uppgift om förekommande ärenden och tillställas
ledamöterna minst 14 dagar före sammanträdet.
Underrättelse om sammanträde om sammanträdet skall inom samma tid tillställas suppleanterna.
Ledamot som är förhindrad att närvara skall genast meddela ordförande detta.
Ordförande skall omedelbart kalla suppleant i ledamotens ställe.
Suppleant, som ej tjänstgör har rätt att närvara och yttra sig vid sammanträdet men har ej rösträtt.
 
FIRMATECKNING § 23
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör.
 
RÄKENSKAPSÅR § 24
OCH REVISION Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1/1-31/12 (kalenderår).
Räkenskaperna skall avlämnas till revisorerna senast 4 veckor efter räkenskapsårets utgång.
 
§ 25
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall medlemmarna på
ordinarie fiskestämma utse 2 revisorer och 2 suppleanter för dem. De väljs för ett år i taget.
Revisionsberättelse skall av revisorerna överlämnas till styrelsen senast 4 veckor före ordinarie fiskestämma.
Revisorerna får när som helst under verksamhetsåret ta del av protokoll, räkningar 
och andra handlingar, som rör föreningens verksamhet.
 
ÖVERKLAGANDE § 26
AV BESLUT Om rätten att överklaga beslut på fiskestämma eller av föreningens styrelse finns
bestämmelser i 31 § lagen om fiskvårdsområden.
 
STADGEÄNDRING § 27
Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas vid två på varandra följande fiskestämmor,
varav minst en ordinarie. För beslut om ändring av stadgarna i de hänseenden som anges i18 §
lagen om fiskevårdsområden, d v s stadgarnas §§ 1-10, erfordras prövning av länsstyrelsen.
I sådant fall behövs inte mer än ett stämmobeslut.
 
UPPLÖSNING § 28
Föreningen kan upplösas genom beslut av länsstyrelsen. Bestämmelser om förfarandet samt
fördelning av föreningens tillgångar finns i lagen om fiskevårdsområden.
 
ANTAGANDE AV § 29
STADGARNA Dessa stadgar har antagits vid fiskestämma den 17 december 1988.
 
FASTSTÄLLANDE § 30
STADGARNA Fiskevårdsområdet har bildats genom beslut av länsstyrelsen i AC län, den 5 okt
1988. Länsstyrelsen har därvid fastställt §§ 1-10 i dessa stadgar.