Fiskeregler 

Lokala fiskebestämmelser för Kultsjöns fiskevårdsområde. - Gäller fr.o.m. 2012-01-01 
 
 

Punkt  1. 

- Fiskeförbud med fasta redskap råder under tiden fr.o.m. 20 aug. kl. 06.00 t.o.m. 20 sept. kl. 06.00. Gäller hela Kultsjön.

- Totalt fiskeförbud, inom avbojat område utanför Storbäcken, råder under den isfria delen av året.

- Totalt fiskeförbud vid Klimpfjäll, som omfattar Saxån/Storån, Lillån och Spegeldammen. Förbudet gäller tiden fr.o.m. 1 aug. kl. 06.00 t.o.m. 20 sept. kl. 06.00. Delen, som berör Kultsjön avbojas.

- Totalt fiskeförbud råder i Fatmomakkeviken väster om avbojning vid Svartbäcken. Förbudet gäller fr.o.m. 20 aug. kl. 06.00 t.o.m. 20 sept. Kl. 06.00.

- Totalt fiskeförbud i Ransarån från gångbron i Fatmomakke till landsvägsbron mellan Fatmomakke och Gikasjön fr.o.m. 20 aug. kl. 06.00 t.o.m. 15 okt. kl. 06.00.

- Totalt fiskeförbud i Satsån och dess mynning inom avbojning. Förbudet gäller fr.o.m. 1 aug. kl 06.00 t.o.m. 20 sept. kl. 06.00.

- Totalt fiskeförbud utanför Svartbäcken och Fiskonbäcken (från fallet) inom en radie av 300 m vid mynningen.

- Totalt fiskeförbud i alla tillrinnande vattendrag. Undantag för Ransarån upp till landsvägsbron och Saxån upp till kronlinan under lovlig tid.

- Totalt fiskeförbud 50 m uppströms och 100 m nedströms grunddammar.

- Nätfiskeförbud råder, under hela året, längst in i Rufsenviken väster om Släaholmen.

- Fiske från båt är förbjudet i Fatmomakke från bojmarkering/fiskegräns nedan gångbron och hela sträckan uppströms till landsvägsbron mellan Gikasjön och Kultsjön.

- Minimimått på fisk som fångas är för öring 30 cm och röding 20 cm. Insjön undantagen. Se punkt 3.

- Egen fångst är endast till för egen konsumtion.

- Mäskning med beteshöjande ämnen, typ fiskrom är förbjudet

- Trollingfiske är förbjudet i Kultsjön. Gäller hela sjön.

- För att skydda rödingen under lekperioden är all vattenverksamhet, som snorkling, paddling, m.m., förbjudet i Storbäcken, Svartbäcken, Ransarån och Saxån. Samt alla andra tillrinnande vattendrag inom FVO med lekfisk. Förbudet gäller årligen inom FVO under tiden f.o.m 20 aug. t.o.m årets slut.

 

Punkt  2.

- Mantalsatt fastighet och dödsbon äger rätt att fiska med maximalt 15 nät i hela Kultsjön. Vintertid maximalt 10 nät (isnät). I flerägd fastighet samsas delägarna om det tillåtna nätantalet. Fastighetsägare med äganderätt i flera fastigheter får maximalt fiska med 15 nät eller 10 isnät.

- Procentuell fastighet äger rätt att fiska med maximalt 1 nät inom det egna skifteslagets vatten. Procentuell fastighetsägare med äganderätt i flera skifteslag får fiska med maximalt 1 nät.

- Mantalsatt fastighet äger rätt att fiska med maximalt 5 nät i Spegeldammen Klimpfjäll. Procentuell fastighet äger ej rätt att fiska med nät i Spegeldammen Klimpfjäll.

- Procentuell fastighet inom Grundfors skifteslag äger ej rätt att fiska med nät i Kultsjön.

 

Punkt  3.

I Insjön/Stensjön, Satsån, Satsbäcken och Krokbäckstjärnarna råder totalt nätfiskeförbud. Fångstbegränsning gäller inom detta område. Maximalt får 3 fiskar per dygn och fiskare fångas. Minimimått på öring och röding är 35 cm. Totalt fiskeförbud råder under leken från Insjön/Stensjön och uppströms Satsån under tiden 1 augusti kl. 06:00 till och med 20 september kl. 06.00 årligen.

Ortsbokort gäller även i Stensjön.

 

Punkt 4.

Fiskerättsbevis för mantalsatt fastighet, procentuell fastighet, mantalsatt fasighetsdelägare och procentuell fastighetsdelägare får utlånas till barn, föräldrar och sammanboende. Dubblett av fiskerättsbevis skall utfärdas. 

 

Punkt  5.

Fisketillstånd erhåller fysisk person efter erlagd avgift och utkvitterat fiskerättsbevis.

 

Punkt  6.

Innehavare av fiskerättsbevis åläggs att iakttaga vad i F.V.O. stadgar och bestämmelser är föreskrivet, samt att vid fiske medföra och på anfordran uppvisa detta bevis för polismyndighet, tillsyningsman eller fiskerättsägare.

 

Punkt  7.

Nät som läggs inom Kultsjöns fiskevårdsområde får vara maximalt 30 m långa, maximalt 10 fot djupa samt med en minsta maskstorlek på 20 varv/aln. 

 

Punkt 10.

Alla fasta fiskeredskap (hag/vakare för nät/isnät, ståndkrok, långrev m.m.) skall tydligt märkas med namn och fastighetsbeteckning. Är de omärkta eller otydbart märkta så tillvaratas de av fiskvårdsområdets bevakare och överlämnas till polismyndigheten.

 

Punkt 11.

Om fiskerättsägare på grund av sjukdom eller annat jämställt förhinder, inte kan ta upp sina fasta fiskeredskap skall det vara tillåtet att anlita annan person som hjälp. Fiskrättsägaren skall anmäla till F.V.O. styrelse vem som anlitats.

 

Punkt 12. 

Fiskerättsägare med fiskerättsbevis äger rätt till krok- (sport-) fiske inom hela fiskevårdsområdet.

 

Punkt 13.

Lake får fiskas med lakstrut av alla som bor inom fiskevårdsområdet med fiskerätt/fiskekort. Lakstrutfiske får även bedrivas i Insjön/Stensjön och i Spegeldammen Klimpfjäll.

 

Punkt 14.

För varje avlivad mink inom fiskevårdsområdet utbetalas 300 kr och för varje avlivad mås utbetalas 50 kr. Att måsarna är fångade inom FVO skall intygas på särskild blankett av styrelseledamot. Blanketten lämnas till fiskevårdsområdets kassör.

 

Punkt 15.

Det är förbjudet att mäska med fiskrom eller andra delar av djur etc. från andra fiskevatten på grund av smittorisken för det egna fiskebeståndet.

 

Punkt 16.

Bevakningsorganisationen kommer att bedriva den bevakning som krävs för god tillsyn. Olovligt eller olaga fiske, som strider mot F.V.O. bestämmelser skall anmälas till tillsyningsman. Information till ordförande och styrelseledamot i byn skall snaras ske av tillsyningsmannen om vilka åtgärder, som vidtagits.

 

 


 

Vattenskoter i Kultsjön

Vi rekommenderar information från följande länkar:

Länsstyrelsen Västerbotten - Om motortrafik i naturen och vattenskotrar

Polisen - Om vattenskotrar

 


 

Bevakningsstyrkan består av följande personer:


Isak Eliasson, Saxnäs
076-805 06 47
Ivan Larsson, Stornäs 070-359 22 61
Jerry Svakko, Klimpfjäll 070-224 24 65
Johannes Kanon, Saxnäs 076-822 33 81
Jörgen Fjällström, Fatmomakke 070-256 91 25
Kevin Jonsson, Klimpfjäll +4792020942
Kjell Dahlberg, Storvall 070-597 39 13
Laila Hermansson, Västra Stornäs  
070-664 27 50
Morgan Oskarsson, Saxnäs 070-629 85 64
   
Tony Hermansson, Stornäs 070-240 52 21