Förbudstider

Fiskeförbud för fasta redskap gäller hela fvo under tiden fr.o.m. kl. 06:00 den 20 augusti t.o.m. den 20 september kl 06:00.

 

Krokfiske tillåts under lektid i Kultsjön från hösten 2016. Undantag är förbud inom avbojade fredningsområden samt hela Fatmomakkeviken väster om avbojning vid Svartbäcken.

 

Speciellt fiskeförbud gäller avbojat område vid Klimpfjäll för Storbäcken, Dorronbäcken och Spegeldammen. Totalt fiskeförbud råder här fr.o.m. kl. 06:00 den 1 augusti t.o.m. den 20 september kl. 06:00.

 

Minimimått på öring 30 cm och röding 20 cm i hela området. Fisk med mindre mått bör släppas tillbaka av flera skäl, bl. a kvalitetsmässigt har den inte nått den höga kvalitet som den stora rödingen har, så genom denna åtgärd ökar möjligheten till bättre fångst.

 

Fredningsområden av tillrinnande vattendrag vid mynning inom en radie av 300 meter. Totalt fiskeförbud inom fredningsområden 1 augusti till och med 30 september årligen för följande sträckor: Saxån, Storbäcken, Svartsjöbäcken och Fiskonbäcken från fallet uppströms ner till Kultsjön. Fiskeförbud under lekperioden i Ransarån mellan broarna under tiden 20 augusti till och med 15 oktober. Totalt fiskeförbud från Insjön/Stensjön och uppströms Satsån under tiden 20 augusti kl.06.00 t.o.m 20 september kl. 06.00 årligen. Grunddammar har totalförbud 50 meter upp- och 100 meter nedströms. 

 

Satsån med Krokbäckstjärnarna ingår i Kultsjöns FVO.

 

Tjärnarna närmast söder om Insjön/Stensjön är ej intagna i ovan nämnda lekfiskeförbud.

 

Trollingfiske är förbjudet inom Kultsjöns FVO. - I övrigt gäller allmänna och lokala bestämmelser.