Kultsjöns FVO - Fiskebevarande åtgärder

Kultsjön tillhör upprinningsområdet för Ångermanälven. Sjösystemet  reglerades av Vattenfall under 1950-talet då både dammar och kraftverk byggdes ut. Stod färdigt 1959. Vattenkraftsutbyggnaden påverkar våra fiskevatten negativt på många sätt. I slutet av 1980-talet bildades Kultsjöns FVO i samråd med alla fastighetsägare med fiskerätt runt sjön. Då infördes nya förordningar och det långvariga arbetet påbörjades för att värna och vårda våra vatten och fiskebestånd. En fackla som vi bär vidare.

Målsättningen är att värna och vårda vårt fina fjällfiskevatten genom en ständig process av fiskebevarande åtgärder och andra viktiga insatser där våra fiskar ska skyddas under leken, värnas under livet och få ett värdigt avslut genom ett säkert och ansvarsfullt fiske. Lika viktigt är det att hålla rent och snyggt efter sjön. Plockar alla med sig sitt eget och andras skräp minskar vi risken att naturen skadas och lidande djur.

Senaste provfiske utfördes 2015 och det sker i intervaller på 5 år. 

 

Lekfiskens värn och skydd

För att skydda den unika strömlekande rödingen under sin fortplantning är all vattenverksamhet i tillrinnande vattendrag till Kultsjön förbjuden årligen under tiden 20 augusti fram till den 15 oktober. Överträdelser beivras! 

Den viktigaste fiskebevarande åtgärden från Kultsjöns FVO sida är att freda fiskens fortplanting som absolut inte får störas eftersom det är grundstenen för den framtida fiskesstammens överlevnad och välstånd.

Att skydda dessa vattendrag med grus- och sandbanker fyllda med rom och mjölke genom förbud så att de inte tillåts trampas eller sparkas sönder och därmed spolas bort med strömmen är avgörande i vårt arbete. Endast ett fåtal procent av all rom blir vuxna fiskar normalt sett och får inte bli färre för att någon av okunskap eller illvilja bryter mot dessa regler under denna tid.

 

Undvika smitta och sjukdom

Mäskning (mata, utfodra) fisk i Kultsjön är förbjudet, liksom införandet av främmande eller smittosamma ämnen som kan inverka negativt på den fina fiskepopulationen i sjön. Tänk även på risken med smittspridning vid användande av båtar och fiskeredskap som befunnit sig i smittade vatten.

 

Måsmask

Kultsjöns FVO vill stävja risken för måsmask i området. Därför förordar vi att ni gräver ner eller på annat sätt destruerar allt fiskrens och inte lämnar kvar det i naturen. Måsmasken bildas nämligen i symbios mellan mås och fisk. Vi vill stoppa detta kretslopp från att utvecklas vidare. Tack!

 

Mink och Mås

Vi uppmanar alla med jakträtt att minska mink och måspopulationen i området. Nedan har vi lämnat förslag på en lämplig måsfälla. Titta gärna in på originaladressen:

 

http://svenskjakt.se/globalassets/documents/svensk-jakt/bygg-ett-krakbas.pdf

  bygg-ett-krakbas Page 1

bygg-ett-krakbas Page 2

 

KF 1429 Oct. 02 17.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KF 1429 Dec. 03 12.46

 

 Kontrolllräkning 2017 påverkades tyvärr negativt av högt vattenflöde.

 

KF 1430 Dec. 03 12.46

 

 Kontrolllräkning 2016 påverkades tyvärr negativt av högt vattenflöde.

 

Lekröding Storbäcken 2015

Kontrollräkning 2015 avbröts pga häftigt regn i mitten av månaden.

 

Lekfisk Storbcken 2014

Kontrollräkning 2014 av lekfisk i Storbäcken visade sig bli mycket bra.